ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass"

Анотация:

“Archaeologia Crass” e студентски семинар, на който студентите имат възможността да представят собствени изследователски разработки. Материалът, на който те се базират е с разнообразни източници и естество. Непосредствен достъп до емпиричен материал студентите имат при своята работа на изследователските археологически обекти на НБУ. В рамките на семинара те представят резултатите от своята работа с комплексите от артефакти, структурите и контекста на откриване. Изследването се поставя на обсъждане от другите студенти. Поощрява се изработването на оригинални интерпретации. Друга възможност за участие в семинара е разработването на изследване върху библиографски известен материал и дискусия по предварително зададена тема от областта на опазването и интегрирането на културно-историческото наследство. Основната цел на семинара е изграждането на практически умения, свързани с интерпретацията и представянето на резултати от археологически изследвания в академична и настроена критично среда.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Боян Думанов  д-р
доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методиката на разработване на научни изследвания, основани на първичен материал; излагането и отстояването на определена теза пред специализирана аудитория; подходите за интегриране на паметниците на културно-историческото наследство и представянето им в по-широка среда.

2) могат:

• Да работят, определят и интерпретират първичен археологически материал с цел неговото представяне в научна среда; боравят с езика на популярното презентиране на научни изследвания; обсъждат и адекватно да представят проблеми и перспективи пред развитието на интеграцията и популяризирането на културно-историческото наследство.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изготвяне на библиографско проучване
  2. Принципи на изготвяне на презентация на археологически материал
  3. Подготовка на научна публикация

Литература по темите:

Barrett, J. (1994) Fragments from Antiquity, Oxford.

Binford, L. (1989) Debating Archaeology, San Diego.

Bradley,R. (1998) The Significance of Monuments, London.

Chapman, R. I. Kinnes and K. Randsborg (eds) The Archaeology of Death, Cambridge.

Clarke, D. (ed.) (1972) Models in Archaeology, London.

Coles, J. (1979) Experimental Archaeology, London.

Fagan, B. (1995) Time Detectives, New York.

Fash,W.L.(1991) Scribes, Warriors and Kings, New York.

Gamble, C. (2000) Archaeology: The basics. London.

Harris, D. (ed.) The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia, London.

Mays, S. (1998) The Archaeology of Human Bones. London.

Muir, R. (1981) Reading the Landscape, London.

Orme, B. (1981) Anthropology for Archaeologists, London.

Orton, C. et al. (1993) Pottery in Archaeology, Cambridge.

Parker-Pearson, M. (1999) The Archaeology of Death and Burial, Stroud.

Price, N. (2001) The Archaeology of Shamanism, London.

Renfrew, C. and Bahn, P. (2000) Archaeology: Theories,

methods and practice, London.

Trigger, B. (1989) A History of Archaeological Thought,

Cambridge.

Средства за оценяване:

практическа задача

практическа задача