ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия"

Анотация:

Семинарът има за цел представянето на културите в Тракия през праисторията. Значението на балканския полуостров за разпространението на неолитния начин на живот от Анатолия в континентална Европа е основната причина за големия международен изследователски интерес към праисторията на Тракия. Един от акцентите на курса е причината за ранната масова поява на метални предмети в Тракия през каменно-медната епоха, както и напускането на големия брой селища и други археологически обекти в края на каменно-медната епоха. Мястото на Тракия в разпространението на бронзовата металургия е повод за по-глобални размисли за ролята на Балканите в предаването и генерирането на нововъведения през праисторията.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р
гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-важното от праисторията на Тракия.

2) могат:

• Да участват в научна дискусия за ролята на Тракия през праисторията.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Лещаков, Kр. 2006

2006 Бронзовата епоха в горнотракийската низина. ГСУ Спец. Археология 3, 2002 (2006), 141-216.

Николов, В. (ред.)

1993 Праисторически находки и изследвания. Сборник в памет на проф Георги Ил. Георгиев.

1999 Селищната могила Капитан Димитриево. Разкопки 1998-1999. София-Пещера 1999.

2000 Тракия и съседните райони през неолита и халколита. V национална конференция по праистория, Караново, 1999 г. София, 2000.

Тодорова, Х.

1986 Каменно-медната епоха в България. София, 1986.

Тодорова, Х. / И. Вайсов

1993 Новокаменната епоха в България (краят на седмо-шесто хилядолетие преди новата ера). София.

Ammermanm A. / N. Efstratiou / M. Ntinou / K. Pavlopoulos / R. Gabriell / K. Thomas / M. Mannino

2008 Finding the Early Neolithic in Aegean Thrace: the use of cores. Antiquity 82, 2008, 130-150.

Bailey, D.

1995 The Interpretation of Settement: An Exercise from Bronze Age Thrace. RPRP 1, No 2-4 , 1995.

Gotzev, Al.

1997 Characteristics of the settlement system during the Early Iron Age in Ancient Thrace. In: Damgaard Anderson, H. et. al. (ed.) Urbanization in the Mediterranean in the 9 th to 6th Centuries BC, Acta Hyperborea 7, 1997, 407-421.

Ozdogan, M.

2004 The Fourth Millemmium in Eastern Thrace: an Archaeological Enigma. In: Hansel, B. / E. Studenikova (eds), Zwischen Karpaten und Agais, Gedenkschrift fur Viera Nemejcova-Pavukova, Marie Leidorf Verlag 2004, 19-26.

Stefanova, M.

2003 Early Bronze Age fortification systems in Upper Thrace. Thracia 15, 2003, (In Honour of Alexander Fol?s 70th anniversary), 635-649.

Vassileva, M.

2005 Phrygia, Throy and Thrace. In: Cilingiroglu, A. / G. Darbyshire (eds.) Anatolian Iron Ages 5. Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van, 6-10 August 2001, Ankara

2005, 227-234.

Средства за оценяване:

практическа задача

презентация