ARHB516 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси"

Анотация:

Изследването на селищните структури с различна функционална натовареност, техните вътрешни връзки и кооперация позволява да надникнем много по-пълноценно в живота на античния свят. Познанията ни за отделните елементи на селищната структура: градове, резиденции, селища, крепости придобиват качествено по-висок информационен потенциал, ако ги разглеждаме като единни комплекси. Важен елемент от тези комплекси, често пренебрегван досега, са природните дадености и влиянието им върху развитието на селищните системи. Използването на нови технологии за реконструкция на географската и екологичната среда, както и за реконструкция на моделите на различните елементи на селищната система позволяват да се модернизира качествено подходът към изучаването на културата на Древна Тракия.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще могат да работят самостоятелно или в колектив при проучване на различни елементи на селищната структура на Древна Тракия. Те ще бъдат в състояние да анализират развитието на живота и културата в отделни географски региони,да реконструират специфичните особености в тези процеси, на базата на съвременни изследователски методи.
Предварителни изисквания:
Познаване на историята на Древна Тракия. Информираност за резултатите от проучванията на основните селищни структури в страната, като Севтополис, Кабиле, Сборяново. Шумен. Опит от археологически разкопки. Компютърна грамотност. Владеенето на чужди езици е сериозен плюс.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на зависимостите между икономическа дейност и природна среда през античността.
  2. Взаимната свързаност между специфични икономически дейности и селищните структури
  3. Селищни и социални струтури.
  4. Основни селищни структури. Видове села и динамиката на тяхното развитие.
  5. Основни селищни структури.
  6. Селищни модели: укрепени селища, икономически агломерации.
  7. Специфични елементи на селищната структура: резиденции.
  8. Специфични елементи на селищната структура: планински крепостни системи.
  9. Динамика на развитието на селищните структури в различните географски райони: югоизточна България.
  10. Извънселищните светилища и ролята им в динамиката на селищно развитие.

Литература по темите:

Извори:

Aeschinus. Aeschinus II (Martin-Brude)

Apoll Phod. Apolllonius Rod. (Merkel)

Dem. C. Arist. Demostenes. (Weil)

Hom., Od. Homerus. Odyssea (Ameis-Hentze)|

Ovid. Met. Ovidius. Metamorphoses. (Ehwald-Levi)

Paus. Pausanias. (Jones).

Proc. De Aedif. Procopii Caesarienses. De Aedificius. (Jacobus-Haury)

Strabo. Strabo (Meineke)

Tacitus. Tacitus. Annales (Fisher-Drager)

Theopompus. Theopompus (Grenf)

Xen. Anab. Xenophon. Anabasis (Vollbrecht)

Съвременни автори:

Archibald Z., 1996. Z. Archibald. The Odrisian Kingdom of Thrace. Orpheus Unmasked. Oxford. 1996.

Archibald Z., 2005. Z. Archibald. Pre-roman Cities in Thrace and the Notion of Civic Identity. In: The Culture of Thracians and their Neighbors. BAR, 1350, 2005, pp. 9-12.

Alexandrescu P., 1974. P. Alexandrescu. Autour de fouilles de Zimnicea. Thracia 3, S., 1974, pp. 47-65.

Alexandrov St. 2005. St. Alexandrov. The earliest Mycenian pottery imports in Bulgaria. In: The Culture of Thracians and their Neighbors. BAR, 1350, 2005, pp. 47-50.

Atanasov G., 2005. G. Atanasov. Thracian rock cult center on the river Taban, Silistra. “The sacred valley of Zalmocsis”. Silistra, 2006.

Balabanov P., 1995. P. Balabanov. Trois insciptions de la littoral sud-est de la mer noir. In: Studia ad honorem Georgii Mihailov. S., 1995, p. 37-40.

Balkanska A., 1980. A., Balkanska. Tirisis – Tirisa – Akra. Die thrakische Festung und romisch-bisantinische Stadt am Kap Kaliakra (Scitia Minor). Klio, 62, I, pp. 27-45.

Balkanski Iv., 1976. Ivan Balkanski. La forteress thrace “Ostar kamak” pres de village d`Oustraq departament de Kardzali. In: PULPUDEVA, I, Plovdiv, 1976, pp. 218-224.

Blegen C., 1963. C. Blegen. Troy and the Trojans, London and New York. 1963.

Bospatchieva M., 2005. M. Bospatchieva. New data about Phillipopolis until the Establishment of the Roman Rule in Thrace. In: Heros Hephaistos (Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova). Veliko Tarnovo, 2005, pp. 316-323.

Bouzek J., 2005. J. Bouzek. Urbanization in Thrace. In: The Culture of Thracians and their Neighbors. BAR, 1350, 2005, pp. 1-8.

Buzetti L., 1998. L. Buzetti. La role de l`interland dans le developpement de la function urbaine. Collection de l`ecole francaise de Rome. 1998, 246, pp. 420 – 434.

Ceka N., 1985. Apercu sur le developpement de la vie urbaine chez les illiriens du sud. Iliria, XV, 1985, 137-161.

Ceka N., 1990. N. Ceka. Les fortifications antiques du koinon des Billiones. ILIRIA, 1990, 1, pp. 99-146.

Clark D., 1977. D. Clark. Spacial archaeology. London 1977.

Collis J., 2000. J. Collis. Celtic oppida. In: A comparative Study of Thirty City State Cultures. Copenhagen, 2000, pp. 229 - 239.

Efstration N., 1993. N. Efstration. The archaeology of the Greek uplands& the early Iron age site in the Rhodope mountain. BSA, 88, 1993, pp. 135-173.

Fol Al., 1969. Al. Fol. Le developpement de la vie urbaine dans les pays entre Danube et la Mer Egee jusqu`a la conquete romaine. EB, 2-3, 1965, 309-317.

Gotzev Al., 2005. Al. Gotzev. Contributions to the Study of the Thracian cult practices of the I millennium B. C. In: Culture of Thracians and their neighbours. BAR, 1350, 2005, pp. 159-162.

Herman-Hansen M., 2000. M. Herman-Hansen. The Hellenic Polis. In: D comparative Study of Thirty City-State Cultures. Edited by Mogens Herman-Hansen. Copenhagen, 2000, pp. 154-177.

Koledarov, 1966. On the initual type differentiation of inhabited localities in the Central Balkan Peninsula in Ancient Times. EH, 3, 1966, 31-52.

Lazarov M., 1974. M. Lazarov. Localites pregrecques sur la littoral de la Mer Noir au sud du Balkan. Thacia, 3, S., 1974. pp. 107-115.

Lestakov Kr., 2004. Kr. Lestakov. The Thracian Settlement at Assara (Constantia) near Simeonovgrad. Известия на исторические музей в Хасково, т. 2, С., 2004, с. 33-75.

Lichardus J., Ech R., Iliev I., Christov Chr., 2002: Jan Lichardus, Rudolf Echt, Ilija Iliev, Christo J. Christov. Die Spatbronzezeit an der unteren Tundza und die ostagaischen Verbindungen in sudostbulgarien. EURASIA ANTIQUA, 8, Mainz am Rhein, 2002, 135-184.

Mathews E., 2005. E. Mathews. The Acropolis : Stratigraphy, Architectural and Historical Report. In : Вардарски рид (Vardarski rid), Skopje, 2005, pp. 201-209.

Morintz S., 1964. Quelques problemes concernant la period ancienne du Hallstatt au Bas-Danube a la lumier des fouilles de Babadag. Dacia, 8, 1964, pp. 101-119.

Nehrisov G., 2005. Nehrisov G., Cult places of the Thracians in the Eastern Rhodope mountains. In: Culture of Thracians and their neighbours. BAR, 1350, 2005, pp. 153-158.

Pippidi P., Popescu E., 1959. P. Pippidi, E. Popescu. Les relations d' Istros et d' Appollonie du Pont a l' epoque hellenistique. Dacia, III, 1959, pp. 235 – 258;

Teodor S., 1974. S. Teodor. La commensment de lateen dans le Nord-Est de la Rumanie. Thracia, 3, 1974, pp. 151-165.

Tonkova M., Savatinov S., 2001. M. Tonkova, S. Savatinov. Thracian culture of the late iron age. In: “Maritsa-Iztok”, V, Radnevo, 2001, pp. 95-125.

Venedikov Iv., 1980. Iv. Venedikov. La fortification dans la partie nord-ouest de Nessebre. In: NESSEBRE, v. II, S., 1980.

Vulpe Al., 2004-2005. Al. Vulpe. 50 years of systematic archaeological excavations at pre and protohistoric site at Popesti. Dacia, XLVIII-XLIX, 2004-2005, pp. 19-37.

Vulpe R., 1957. La civilization dace a la lumier des fouilles de Poiana. Dacia, NS, 1, 1957.

Wollas S., 2003. S. Wollas. The perpetuated past re-use or continuity in material culture and structuring of identity in Early Iron Age Crete. BSA, 98, 2003, pp. 251- 279.

Youroukova Y., 1999. Y. Youroukova. The coinages of the Danteletai. :Macedonian Numismatic Journal, 3, 1999, pp. 9-15.

Агре Д., 2007. Д. Агре. Археологически разкопки на тракийски укрепен обект в м. “Смиловене” в землището на гр. Копривщица. АОР, 2006, София, 2007 г. с. 72-74.

Агре Д., 2006. Археологически разкопки на долмен и две могили в землището на с. Белеврен, Община Средец. АОР, 2005, С., 2006, с. 66-69.

Аладжов Д., 2004. Д. Аладжов. Симеоновград в древността и средновековието. В: Констанция. Втора отчетна конференция за археологическите проучвания в Симеоновград. Хасково, 1985 г., с. 5-49.

Антонова В., Аладжова Д., 1985. В. Антонова, Д. Аладжова. Тракийското наследство на Шуменската крепост. ГСУИФ, LXXVII, 1985, 2, 127-157.

Балабанов П., 1985. Балабанов П., Тюрсис во Фракии. Thracia, 7, 1985, с. 115 — 122.

Балабанов П., 1985. П. Балабанов. Тракийски тюрсис близо до Бургас. ИМЮИБ, VІІ, 1984, 11-38.

Балабанов П., 1986. П. Балабанов. Градовете в Древна Тракия преди походите на Филип ІІ. В: ІІ Национален симпозиум “Поселищен живот в Тракия”, Ямбол, 1987, 41-59.

Балабанов П., 1999. П. Балабанов. Тракийски ритуални ями край с. Дебелт, Бургаско. Археология, XL, 1999, 3-4, с.62 – 77.

Балабанов П., 2002. П. Балабанов. Ритуальные ямы как универсальный элемент общения с богами в Древней Фракии и Скифии. В: Eight international congress of thracology, v. II, S., 2002, 541-547.

Балабанов П., 2006. П. Балабанов. Домонетни форми в Тракия и Скития. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2006, 3,(ч.1) с. 13-33.

Балабанов П., 2005. П. Балабанов. Вносът на амфори в Тракия преди елинистическата епоха. Stephanos Archaeologicos in honorem Professor Ludmili Getov. С., 2005.

Божкова А., 1989. А. Божкова. Атическа чернофирнисова керамика в Тракия (V – ІІІ в. пр. н. е.). Археология, ХХХІV, 2, 1-11.

Божкова А., 2004. А. Божкова. Находки на гръцка керамика от класическата епоха в Пловдивско. Археология, XLV, 2004, 3-4, с. 52-61.

Божкова А., Ников Кр., 2005. А. Божкова, Кр. Миков. Археологическо проучване на обект “Тракийско ямно светилище” в землището на с. Малко Тръново, Община Чирпан (Обект № 10 по трасето на АМ “Тракия”. ЛОТ 1). АОР, 2004, С., 2005. с. 94-97.

Божкова А., Ников Кр., 2004. А. Божкова, Кр. Миков. Археологическо проучване на обект “Тракийско ямно светилище” в землището на с. Малко Тръново, Община Чирпан (Обект № 10 по трасето на АМ “Тракия”. ЛОТ 1). АОР, 2003, С., 2004. с. 94-97.

Божкова А., Делев П., 2005. А. Божкова, П. Делев. Сондажно археологическо проучване на обект с обредни ями от ранножелязната епоха при с. Микрево, Община Струмяни, през 2004 г. АОР 2004, С., 2005, с. 90-92.

Бонев Ал., Александров Г. 1996. Ал. Бонев, Г. Александров. Багачина, селище от късната камено-медна епоха и тракийски култов център (ІІІ-І хилядолетие пр. Хр.). Монтана, 1996.

Бориславов Б., 2003. Б. Бориславов. Археологически разкопки на тракийски култов комплекс “Семерчето” в землището на с. Доситеево, Община Харманли. АОР 2002, С., 2003, с. 112-114.

Велков В., 1991. В. Велков. Тракийският град Кабиле в светлината на последните проучвания. В: Сб. Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък, 1991, 143 – 152.

Велков В., Гочева З., 1971. Тракийската крепост Чертиград в Стара планина. Археология, ХІІІ, 1971, 4, 52-63.

Велков В., Домарадска Л., 1994. В. Велков, Л. Домарадска. Котис І (383-359) и емпорион Пистирос в Тракия. В: М. Домарадски. Трако-гръцки търговски отношения. Емпорион Пистирос, т. І, Пазарджик, 1994.

Велков Ив., 1955. Ив. Велков. Драгойново – един тракийски селищен център. ИАИ, 19, 1955 (= сб. Г. И. Кацаров)1 с. 85 – 93.

Васева Ст., 1985. Ст. Васева. Търговските връзки на населението, живяло в местността “Асара” край Симеоновград, по данни от амфорните печати. В: Констанция. Втора отчетна конференция за археологическите проучвания в Симеоновград. Хасково, 1985 г., с. 49-61.

Венедиков Ив. 1976. Проблеми на мегалитните паметници в Тракия. В: Мегалитите в Тракия, т. ІІ, С., 1976, с. 31-36.

Венедиков Ив. и кол. 1976. Ив. Венедиков, Б. Димитров, М. Домарадски, Ив. Карайотов, М. Цанева. Тракийски селища и крепости в Странджа. В: Мегалитите в Тракия, т. ІІ, С., 1976, с. 128-157.

Георгиева Р., 1983. Р. Георгиева. Селището от ранножелязната епоха, върху селищната могила до с. Дядово (предварителни наблюдения). Expedicio Thracica, 5, 1, 1983, c. 105-108.

Герасимов Т., 1943. Т. Герасимов. Находки на електронови монети от град Кизик в България. ГНАМ, VІІ, 1943, с. 72-89.

Герасимова В., 1995/97. Египетска търговска марка от Пловдив. Нумизматика и сфрагистика, 1995/97, с. 140-155.

Георгиева Р., 1991. Р. Георгиева. Обредни ями в Тракия (края на ІІ – І хил. пр. н. е.) Археология, ХХХІІІ, 1991, 1, с. 1 – 11;

Георгиева Р., 1999. Р. Георгиева. Обредни ями (края на ІІ-І хилядолетие пр. н. е.) В: Р. Георгиева, Т. Спиридонов, М. Рехо. Етнология на траките. С., 1999.

Гергова Д., Александров Ал., 1984. Д. Гергова. Разкопки на тракийската крепост “Камен рид” при с. Малък Поровец, Разградски окръг. АОР, 1983р Смолян, 1984, с. 45-46.

Гетов Л., 1994. Л. Гетов. Амфори и амфорни печати от Кабиле (ІV-ІІ в. пр. н. е.)л С., 1995.

Гиздова Н., 1974. Н. Гиздова. Гальштаттская керамика крепости Цепины. Thracia, ІІІ, 1974, с. 115-121.

Гиздова Н., 1984. Н. Гиздова. Разкопки на тракийската крепост в м. “Алков камък” при с. Костандово, Пазарджишки окръг. АОР 1983, Смолян, 1984, с. 50.

Гинев. Г., 1989. Г. Гинев. Разкопки на тракийското укрепено място при с. Кралево, Търговищка община. АОР, 1989, Кюстендил, 1990, с. 39.

Господинов, Д., Костова Кр. 2005. Д. Господинов, Кр. Костова. Спасителни археологически разкопки на обект № 16, ЛОТ 5, АМ “Тракия” в землището на с. Трояново, община Камено. АОР 2004, С., 2005, с. 102-104.

Гочева З., 1980. З. Гочева. Тракийските крепости и мястото им в поселищната система. Векове, 1980, 4, с. 60-74.

Гочева З., 1986. З. Гочева. Градовете в Тракия и колонизацията на Филип ІІ. В: Поселищен живот в Тракия, Ямбол, ІІ, 1986, с. 60-74.

Гочева З., Георгиева Р., 1976. З. Гочева, Р. Георгиева. Разкопки на тракийската крепост при с. Малко Чочовене, Сливенски окръг. АОР, ХХІ, Смолян, 1976, с. 34.

Данов Хр., 1969. Хр. Данов. Древна Тракия, С., 1969.

Делев П., Божкова А., и кол. 2002. П. Делев, А. Божкова и кол., Копривлен. т. І. С., 2002.

Делев П., 2007. П. Делев. Археологически разкопки на елинистически тюрсис на Зайчи връх над античния град Кабиле през 2006 г. АОР, 2007, с. 282-286.

Джамбов Хр., Матеев М., 1979. Хр. Джамбов, М. Матеев. Форумният комплекс на Филипопол. Археология, ХХІ, 3, с. 47 – 56.

Димитров Д., 1958. Д. Димитров. За укрепените вили и резиденции у траките в предримската епоха. Изследвания в чест на акад. Д. Дечев. С., 1958, с. 683-699.

Домарадски М., Карайотов Ив., Гоцев А., Керамиката от ранножелязната епоха от крепостта “Малкото кале” при с. Равадиново, Община Созопол. Археология, ХХХІV, 1992, 4, с. 29-42.

Димитров Д., 1958. Д. Димитров. За укрепените вили и резиденции у траките в предримската епоха. Изследвания в чет ан аказемик Д. Дечев., С. 1958, с. 683-699.

Димитров Д., 1984. Д. Димитров. Тракийският град Севтополис. В: Севтополис, т.І, с. 11-17.

Димитров К., 1993. К. Димитров. Спарток. В: Кратка енциклопедия Тракийска древност. С., 1993, с. 267.

Домарадски М., 1988. М. Домарадски. Тракийски богати погребения. ТАВ, ІІІ, с. 78-86.

Дражева Ц., 2005. Ц. Дражева. Археологическо поручване на обект № 22, ЛОТ 5, АМ “Тракия” в землището на с. Кръстина, Община Камено. АОР, 2004, С., 2005р с. 104-106л

Дремсизова-Нелчинова Цв., 1967. Цв. Дремсизова-Нелчинова. Тракийско селище в чашата на язовир “Виница”, Шуменско. ИНМШ, 4, 1967, с. 57-77.

Жечев Г., Балабанов П. 1973. Г. Жечев, П. Балабанов. Тракийски крепости южно от град Пещера. Студентски проучвания, т. І, 1973, с. 21 — 28.

Илиева П., 2006. П. Илиева. Егейска Тракия между Бистонида и Пропонтида (8-6 в. пр. Хр.). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. С., 2006.

Карайотов Ив., 1976. Ив. Карайотов. Бронзова монета с изображение на статуята на Аполон от Каламис. Археология, 1976, 4, с. 58-61.

Карайотов Ив., Бонева Ил., 1987. Ив. Карайотов, Ил., Бонева. Тракийска крепост и могилен некропол край с. Руен, Бургаски окръг. АОР, 1985, Разград, 1987, с. 82-84.

Карайотов Ив, Кияшкина П., Господинов Д. 2002. Ив. Карайотов, П. Кияшкина, Д. Господинов. Бургас, вечното пристанище. Бургас, 2002.

Карайотов Ив., Кияшкина П., 2005. Ив. Карайотов, П. Кияшкина. Тракийско ямно светилище от късножелязната епоха при с. Вратица, Община Камено (АМ “Тракия”, ЛОТ 5, обект № 17). АОР, 2005, С., 2005, с. 100-102.

Катинчаров Р., 1974. Р. Катинчаров, Периодизация и характеристика на културата през бронзовата епоха в Южна България. Археология, ХІV, 1974, 1, с. 1-24.

Катинчарова Д., 2007. Д. Катинчарова. Спасителни археологически проучвания на тракийски култов обект “св. Илия” край Велинград. АОР, 2006, София, 2007г., с. 133-135.

Кисьов К., 1996. К. Кисьов. Принос в проучването и датировката на глинобитното култово съоръжение от Пловдив (Небеттепе) и неговата роля в изясняване локализацията на тракийския град Одрюза. Годишник на Департамент “Археология” в НБУ, ІІ-ІІІ, С., 225 231.

Кисьов К., 2004. К. Кисьов. Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на р. Стряма през втората половина на І хил. пр. Хр. С., 2004.

Кисьов К., Божинова Е., 2006. К. Кисьов, Е. Божинова. Проучвания на обект на връх Драгойна, с. Буново, Община Първомай. АОР 2005. С., 2006, с.122-126.

Кисьов К., 2006а. К. Кисьов. Археологически проучвания на тракийски селищен център от класическата епоха край с. Васил Левски, Община Карлово. АОР, 2006, София, 2007 г., с. 139-142.

Кияшкина П., 1992. П. Кияшкина. Археологически разкопки в м. “Манастир тепе” – Бургаски минерални бани. АОР, 1991, С., 1992, с. 48-49.

Кияшкина П., 1994. П. Кияшкина. Археологически проучвания в м. “Манастир тепе” при Бургаски минерални бани през 1992-1993 г. АОР, 1992-1993, В. Търново, 1994, с. 37-38.

Кияшкина П., 1995. П. Кияшкина. Археологически проучвания в м. “Манастир тепе” – Бургаски минерални бани. АОР, 1994, с. 70-71.

Клейман И., 1984. И. Клейман. К датировке участков оборонительных стен в Тире. В: Северное Причерноморье. Киев, 1984, с. 58-65.

Крыжицкий С., 1985. С. Крыжицкий. Ольвия. Историографическое исследование градостроительства и архитектуры. Киев. 1985.

Кулов И., 2007. И. Кулов. Археологически проучвания на постройка от късната бронзова епоха в м. “Кръсто”, край с. Покровник, Община Благоевград. АОР, 2006, София, 2007 г., с. 154-155.

Лещаков К., 1984. К. Лещаков. Сондажни проучвания на връх “Алада” в Кърджалийски окръг. АОР, 1983, Смолян, 1984, с. 47-48.

Маджаров М., кол. 2007. М. Маджаров, Д. Танчева, Т. Тачихара, З. Косева. Археологически разкопки на тракийско светилище при с. Кръстевич, Община Хисаря. АОР, 2006. София, 2007 г., с. 164-167.

Миков В., 1955. В. Миков. Произходът на куполните гробници в Тракия. ИАИ, ХІХ, 1955, с. 15-48.

Митревски Д., 2001. Старомакедонскиот град на Вардарски рид. Скопье, 2001.

Неделчев Н., 1996. Н. Неделчев. “Thracia libera”, С., 1996.

Нехризов Г., Миков Р., 2002. Г. Нехризов, Р. Миков. Спасителни археологически проучвания на обект “Ада тепе” при гр. Крумовград през 2001 г. АОР, 2001, С., 2002 г. с. 37-39.

Нехризов Г., 2004. Г. Нехризов. Тракийски култов мегалитен паметник при с. Долни Главанак. Известия на историческия музей в Хасково, т. 2, С., 2004, с. 123-140.

Нехризов Г., 2003. Г. Нехризов. Спасителни археологически проучвания на обект “Ада тепе” при гр. Крумовград през 2002 г. АОР, 2002, С., 2003, с. 67-68.

Нехризов Г., 2006. Г. Нехризов. Спасителни разкопки на тракийското светилище “Ада тепе”. АОР, 2005, С., 2006, с. 140-142.

Панайотов Ив., Чапъров Б., 1976. Ив. Панайотов, Б. Чапъров. Тракийската крепост “Момино кале” до с. Скобелево, Пловдивско. Векове, 1976, 2, с. 70-74.

Паунова В., Бакъмска А., Михайлов Ф., 2003. В. Паунова, А. Бакъмска, Ф. Михайлов. Археологически проучвания на хълма “Кракра” в гр. Перник. АОР, 2002, С., 2003, с. 49 – 50.

Попов Хр., 2002. Хр. Попов. Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ-І век преди Христа. С., 2002.

Порожанов К., 2002. К. Порожанов. Моретата на траките или Тракия Понтика през древността. Археология XLІІ, 2002, 1-2, с. 61-68.

Спиридонов Т., 1979. Т. Спиридонов. Селищната система в Древна Тракия през І хил. пр. н. е. ThA, 8, 50-65.

Стефанович М., Кулов И., 1999. М. Стефанович, И. Кулов. Постройка от късната бронзова епоха край Благоевград в м. “Кайменска чука”. Известия на историческия музей в Благоевград, С. 1999, т. ІІ, с. 18-31.

Стоев Л. и кол., 1990. Л. Стоев, П. Мъглова, В. Гинева, Цв. Радославов. Тракийско скално светилище Белинташ край с. Мостово, Пловдивска област – модел на древна слънчева обсерватория. Интердисциплинарни изследвания, 17, 19901 с. 156 – 167.

Стоянов Т., 1997. Т. Стоянов. Могилен некропол от ранножелязната епоха “Сборяново”. С., 1997.

Стоянов Т., 2004. Т. Стоянов. Още за ранните контакти на вътрешна Тракия с Егеида. В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. София, 2004, т.ІІ, с. 167-175.

Стоянов Т., 2006. Т. Стоянов. Кабиле, Севтополис и Хелис – три варианта на урбанизма в ранноелинистическа Тракия. В: “Поселищен живот в Тракия”, ІV, Ямбол 2006, с. 79-97.

Тодорова Х., 1972. Х. Тодорова. Раннохалщадски селища по поречието на р. Камчия. Археология, 1972, 2, с. 17-23.

Тонкова М., 2002. М. Тонкова. Новооткрит тракийски център от ранноелинистическата епоха при извора Халка Бунар в землището на с. Горно Белево (проучвания през 2000 и 2001 г.). ГАИМ, т. ІІ, С., 2002, с. 148-197.

Тонкова М., 2003. М. Тонкова. Археологическо проучване на тракийски център в м. “Халка Бунар”, с. Горно Белево, Община Братя Даскалови, Старозагорска област през 2001 г. АОР, 2002, С. 2003, с. 53-60.

Тонкова М., 2004. М. Тонкова. Археологическо проучване на тракийски център от ранноелинистическата епоха в м. “Халка Бунар”, с. Горно Белево, Община Братя Даскалови, през 2003 г. АОР, 2004, С., 2005, с. 60-61.

Топалов Ст., 1998. Ст. Топалов. Племена и владетели от земите на одриското царство и граничните му югозападни територии от края на VІ до средата на ІV в. пр. н. е. Приноси към проучване монетосеченето и историята на Древна Тракия. С., 1998

Филов Б., 1910. Б. Филов. Находки в Айтоските бани. ИБАД, І, 1910, с. 216-217.

Филов Б., 1911. Б. Филов. Новооткрити старини. ИБАД, ІІ, 1911, с. 268-287.

Фол Ал., 1970. Ал Фол. Демографска и социална структура на Древна Тракия, С., 1970.

Фол. Ал., 1972. Ал. Фол. Политическа история на траките. С., 1972.

Фол. Ал., 1974. Ал. Фол. Тракия и Балканите през ранноелинистическата епоха. С., 1976.

Фол Ал., 1987. Ал. Фол. Опит за локализация на селищата от Рогозенските надписи. Археология. ХХVІІІ, 3, с. 1-6.

Христов Ив. 2006. Ив. Христов. Тайнствената тракийска резиденция, крепост и светилище на одриските царе в Средна гора (V-ІV в. пр. Хр.). С., 2006.

Христов Ив., Гоцев Ал., 2003. Ив. Христов, Ал. Гоцев. Проучване на тракийското светилище в м. “Турлата”, край Троян. Археология, XLIV, 2003, 3, с. 21-30.

Чангова Й., 1981. Тракийското селище от І хил. пр. н. е. В: Перник, І, С., 1981, с. 52-107.

Чичикова М., 1985. М. Чичикова. Тракийският град (по археологически данни). ГСУИФ, LXXVII/2, 1985, 85-93.

Чичикова М., Гергова Д., 1976. Разкопки на тракийско селище при с. Пшеничево, Старозагорски окръг. АОР, 1975, Смолян 1976, с. 30.

). ГСУИФ, LXXVII/2, 1985, 85-93.

Чичикова М., Гергова Д., 1977. Разкопки на тракийско селище при с. Пшеничево, Старозагорски окръг. АОР, 1976, София 1977, с. 39-40.

Чичикова М., Гергова Д., 1978. Разкопки на тракийско селище при с. Пшеничево, Старозагорски окръг. АОР, 1977, София 1978, с. 48.

Чичикова М., Гергова Д., 1979. Разкопки на тракийско селище при с. Пшеничево, Старозагорски окръг. АОР, 1978, София 1979, с. 46.

Юрукова Й., 1992. Й. Юрукова. Монетите на тракийските племена и владетели. С., 1992.

Янакиева Св., 1982. Св. Янакиева. Античните извори и хронологията на тракийските селищни имена. ThA, 8, 1982, 35-39.

Средства за оценяване:

Реферати; презентации на селищни модели; участие в практически изследвания;