ARHB505 Археология на Древна Елада

Анотация:

Културата на Древна Елада има определяща роля в цялостното развитие на на античния свят. В границите на 30 академични часа студентите ще се запознаят детайлно с археологическите аспекти на древногръцката архитектура, живопис и приложни изкуства, икономически връзки и търговия. Основна цел е запознаването с емпиричния археологически материал и представянето през етапите му на развитие в контекста на цялата старогръцка култура.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Основните и най-важни закономерности и особености в развитието на разнообразни археологически паметници в хронологичния диапазон от епохата на Архаиката до Римската колонизация.

2) могат: Да разпознават, класифицират и датират разнообразен по своя характер материал – вносна и местна керамика, изцяло запазени или фрагментирани паметници на изобразителното и приложното изкуство.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Блаватский, В. Д. История античной расписной керамики. М.:Изд. Моск. Гос. Унив., 1953.

Всеобщая история архитектуры. т. II–1: Архитектура Древней Греции. М., 1949.

Иванова М. Форма и композиция в античната архитектура: (2) Гърция. С., 1978.

Фролов, Э. Рождение греческого полиса. Л., 1988.

Шаму Ф. Гръцката цивилизация. С., 1979.

Burkert W. Greek Religion. Archaic and Classical. Oxford: Oxford University Press 1985.

Charbonneaux J. Les bronzes grecs. Paris 1958.

Cook, R. Greek Painted Pottery. London & New York: Routledge, 1997.

Cook, R., P. Dupont. East Greek Pottery. London & New York: Routledge, 1998.

ellenismo. Milano 1993.

Garland, R. The Greek Way of Death. London, 1985.

Higgins R.A. Greek and Roman Jewellery. Methuen & Co Ltd. 1961.

Kurtz D., J. Boardman. Greek Burial Customs. London: Thames & Hudson, 1971.

Lawrence, A. Greek Aims in Fortification. Oxford: Clarendon Press, 1979.

Lawrence, A. Greek Architecture. Revised Еddition by R. Thomlinson. New York–London, 2000.

Marinatos, N., R. Hag. (eds) Greek Sanctuaries: New Approaches. London: Routledge, 1993.

Martin, R. L`еspace civique, religieux et profane dans les cites grecques de l` archaisme a l`epoque hеllenistique. (Collections de l` Ecole Francaise de Rome, 66, 1983).

Mitchell, L., Rhodes, P. (eds.). The Development of the Polis in Archaic Greece. London & New York: Routledge, 1997.

Richter G.M.A. A Handbook of Greek Art. A Survey of Visual Arts of Ancient Greece. New York: Dutton, 1980.

Richter G.M.A. Attic Red-figured Vases. Yale University Press, 1967.

Richter G.M.A. The Sculpture and Sculptors of the Greeks. Yale University Press, 1970.

Rohde, E. Griechische Terrakoten. Leipzig: Kohler & Amelang, 1970.

Stewart A. Greek Sculpture (text & plates). Yale University Press 1990.

Todisco, L. La scultura del IV secolo a.C.: maestri e scuole di statuaria fra classicita ed

Vermeule, E. Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. University of Califonia Press, 1984.

Williams, D., J. Ogden. Greek Gold Jewellery of the Classical World. London: British Museum Press, 1994.

Средства за оценяване:

1. Курсова работа.

2. Курсова работа.