TCMM246 Концептуален инженеринг

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите - бъдещи предприемачи с възникването и историята на по-известните иновационни компании и технологични изобретения (като цяло, в историята на човечеството и по-специално за последните 150 години). Прави се кратък преглед на ключови за индустриалната епоха изобретения - парната машина, металните кораби, двигателят с вътрешно горене, хладилника, изобретенията на урбанистиката, развитието на транспортните средства, въздухоплаването, усвояването на космоса. Отделено е особено внимание на изобретяването на машини за производството и предаването на електрическия ток, променливия ток, телефона, откритието на радиото, лазера, електронната лампа, транзистора и интегралната схема. Анализират се факти защо новонавлизащите технологични иновации разрушават статуквото на индустриалните гиганти за отмиращите епохи. Анализира се концепцията за Интернет, нейното развитие и съвременно състояние. Дискутира се ефектът на "сребърния куршум" и неговият аналог в индустрията и подобряването живота на хората. Описват се примери за видовете иновации и как те влияят на развитието на компаниите, пазарите и появата на нови бизнес модели. Студентите изследват реални примери, като изобретяването на персоналния компютър от Стив Джобс, Майкрософт и развитието на софтуерната индустрия, DOT.COM компаниите и естествено за "DOT.COM балоните". Разискват се примери за нововъзникналите Интернет базирани WEB услуги, като браузърът, търсещите машини, социалните мрежи, отворените интернет общества, фрилансинга. Студентите се запознават с концепцията за отворения софтуер, и това как тя намира приложение в други области на производството, като: отворения хардуер, 3D принтерите и производството на бъдещето. Разискват се потенциални модели за създаване на услуги с добавена стойност базирани върху широкодостъпна мрежова услуга и WEB среда. Определят се и някои нововъзникващи концепции в областта на комуникациите, нови системи за предаване, съхраняване и обработка на информация, извличането на данни. Дискутират се и областите на потенциално полезно и вредно влияние на новите технологии върху човека, начинът ни на живот. Студентите се научават да предвидят последствията от реализацията на дадени нови иновационни продукти и услуги, как те повлияват на съседни пазарни сегменти и защо жените са тези, които трябва да ръководят екипите на "start up" компаниите, научават и реални примери за неуспешни и дори катастрофални изобретения съсипали цели индустриални сектори.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Филип Андонов  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познават ключови етапи от развитието на електронните системи и компютърната техника, историята на Интернет, персоналния къмпютър, WEB, DOT.COM компаниите, новите тенденции в развитието на технологиите.

Могат да анализират потенциала за иновации на даден продукт, услуга или компания.

Изготвят свой собствен концептуален модел за нов продукт или услуга.

Придобиват умения за работа и ръководене на екип, подготовка на отделни части от екипното задание, обобщаване на резултатите, способност да създават и работят в позитивна атмосфера на консенсус и постигане на зададените общи цели.
Предварителни изисквания:
работа с интернет

знание на чужд език

желателно е да имат технически умения и познания в областта на компютърните и интернет технологии

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Интернет източници и видео туториали

Средства за оценяване:

Курсът протича под форма на дискусионни групи. Отделните групи избират свои лидери, проучват и анализират реални факти за иновативни продукти услуги и компании. Групите представят презентации по извършените проучвания.

Успешно защитилите тимове развиват концепция за подготовка на свой собствен иновативен проект, продукт или услуга. Определят нейния потенциал, възможности за развитие и влияние върху съседния бизнес. Групите трябва да опитат да предвидят възможното развитие на желания продукт или услуга. Определят потенциални потребители и начини да достигнат до тях.