TCMM238 Проектно финансиране за иновации

Анотация:

Целта на курса „Проектно финансиране за иновации” е да представи основните форми за предоставяне на публична финансова подкрепа на пазарно-ориентираните иновации. В рамките на курса се разглеждат политиките за подкрепа на иновациите на национално ниво и в Европейския съюз. Акцент се поставя върху видовете грантови схеми които са достъпни за бизнеса в светлината на членството на Р. България в Европейския Съюз. По време на курса, студентите ще придобият теоретични знания и усвоят технически умения за подготовката на проекти за кандидатстване по различни финансови схеми за подкрепа на пазарно-ориентирани иновационни проекти.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р
доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Проучване на необходимостта от инициализиране на иновационен проект.

2. Избор на най-подходяща грантова схема за финансиране на иновативни проекти. Условия за успех. Намиране на партньори.

3. Подготовка на проектно задание за подкрепа на пазарно-ориентираните иновации

4. Планиране работата по проекта и интегриране на финансовите, човешки и материални ресурси за отделните проектни етапи

5. Планиране, управление и контрол на финасите и бюджета на проекта

6. Съвременни мениджърски техники и методи за анализ и управление на проекта

7. Подготовка на проект за финансиране на иновации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third edition A joint publication of OECD and Eurostat. Organisation for Economic co-operation and Development Statistical Office of the European Communities

2. Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development

3. Operational Programme - Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013 SOFIA, september 2007

4. Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд

5. J. Charvat, Project Management Methodologies—Selecting, Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

6. H. A. Levine, Practical Project Management: Tips, Tactics, and Tools, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002

7. H. Kerzner, Strategic Planning for Project Management using Project Management Maturity Model, John Wiley & Sons, USA, 2001

Средства за оценяване:

групов курсов проект