TCMM219 Основи на управлението на проекти

Анотация:

Целта на курса е да се получат знания за съвременните принципи нa управление на проекти. В програмата се акцентира върху основни елементи от управлението на проекти: оценяване на проекта (стратегическо, техническо, икономическо), избор на подходящ подход за реализиране на проекта, оценка на усилията за реализация на проекта, планиране на дейностите, управление на обхвата и задачите на проекта, създаване на план график, контрол на разходите и бюджета, контрол на качеството и риска, управление на персонала и екипите, управление на комуникациите и др. Специално внимание се обръща на мениджърските методи и техники, които се използват за управление и контрол на проектните процеси, в това число SWOT анализ, бенчмаркинг, „мозъчна атака”, контролни диаграми, графично представяне на процесите в проекта, причинно-следствени диаграми и др. Курсът включва лекции, малки проекти за работа в екип, тестови примери и задачи и др.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р
доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

При завършване на курса студентите ще могат да:

• проучват необходимостта за инициализиране на проекти и подготвят проектно задание

• планират работата по проекти

• планират и интегрират финансовите, човешки и материални ресурси за отделните проектни етапи

• управляват проектните дейности и работата в екип

• управляват и контролират финасите и бюджета на проекта

• управляват риска и качеството на проекта

• управляват комуникациите на проекта

• използват съвременни мениджърски техники и методи във всички дейности по управление на проекта


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Изграждане на софтуерни приложения, Илиева С., В.Лилов, И.Манова, Софийски университет, 2006

2. PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge

3. P.Martin, K.Tate, Getting Started in Project management John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001

4. Управление на проекти, Станчева А., СТЕНО, Варна, 2007

5. J. R. Meredith, S. J. Mantel, Project Management, John Wiley and Sons, 2003

6. J. Charvat, Project Management Methodologies—Selecting, Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

7. H. A. Levine, Practical Project Management: Tips, Tactics, and Tools, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002

8. H. Kerzner, Strategic Planning for Project Management using Project Management Maturity Model, John Wiley & Sons, USA, 2001

Средства за оценяване:

групов курсов проект