TCMM266 Ценообразуване и икономическо регулиране в телекомуникациите

Анотация:

Курсът разглежда основните аспекти на ценовата политика и практика в условията на либерализация, конкуренция и тяхното влияние; основните принципи, факторите, структурата, цените за достъп, за абонамент, за потребление; цените и управление на търсенето на услуги; контрол и икономическо регулиране на потребителските цени, международните разчи и разплащането на международния трафик; лицензионните такси, взаимното свързване между мрежите и цените на едро; методите за таксуване на мобилните услуги.

Създава се възможност за запознаване с основните теоретични подходи и добрата практика по ценообразуване и пазарно-потребителско поведение в телекомуникационния сектор.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- знания:

познават ценовата политика и регулиране, пазарното и потребителско поведение при предлагането на услуги до крайни потребители, оператори и при определянето на лицензионни такси при навлизане в либерализиран и конкурентен пазар.

- умения:

анализ на потребителските цени в конкурентна среда, при взаимното свързване на мрежите и на лицензионните такси;

предлагане на конкурентни ценови предложения;

изготвяне и защита на цени и ценови пакети;

обосноваване на потребителски ориентирани намерения и практика;

участие в договаряне на разчетни такси за международните разплащания;

защита (от страна на регулатора)и обосновани възражения(от страна на оператори и доставчици на услуги)на лицензионни такси и цени на едро при взаимното свързване на мрежите на различни оператори.

Знанията и уменията са необходими за изучаване на икономиката, маркетинга и секторната политика в телекомуникациите и за подготовка на студентите като участници в конкурентната пазарна среда.


Предварителни изисквания:
Основни познания по икономика и маркетинг в телекомуниказиите на бакалавърско ниво,

познаване на технологичните особености и различия на отделните мрежи при предоставянето на услугите и на осъществяването на подобни услуги от конкурентни технологии,

познаване на потребителските характеристики на основните и допълнителните услуги на фиксираните, мобилните и IP базираните телекомуникационни мрежи и технологии.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Секторна политика в далекосъобщенията (електронните съобщения)www.CRC.bg

Закон за електронните съобщения, www.CRC.bg

Курс лекции TCMM266 "Ценообразуване и икономическо регулиране в телекомуникациите" на НБУ.

Допълнителна:

Препоръка на ЕК относно подхода за регулиране на цените за терминиране на фиксирана и мобилна връзка в ЕС

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:BG:PDF

TELECOMMUNICATION INDICATORS HANDBOOK - ITU, www.ITU.int

Материали от проучвания на PA Consulting Group - Великобритания по въпросите на лицензирането, регулирането, ценообразуването, политиката, структурата и управлението.

Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. по Закона за електронните съобщения, www.CRC.bg

Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга, www.CRC.bg

Обществено обсъждане по проекти на общи и нормативни административни актове по ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕП www,CRC.bg

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩА ОЦЕНКА

T1 – Присъствие и участие - (60 %);

T2 - Самостоятелна работа (реферат, курсова работа, презентация) - оценка (40%).

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ

1. Писмена работа – 40%

2. Устно изложение – 60%

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДНА ТЕКУЩА ОЦЕНКА

1. Оценката от текущо оценяване – 50%;

2. Представяне на писмена работа – 50%.