TCMM329 Измерване във фиксираните и мобилни радиомрежи

Анотация:

• Целта на учебната дисциплина е да развие и даде нови знанията на студентите в областта на измерванията на характеристики и параметри на радиосигнали.

• Базирайки се на опростен математически апарат, курсът разглежда достатъчно широк кръг от приложно ориентирани проблеми.

• Лекциите се илюстрират с подходящи примери, мултимедийни презентации и софтуер.

• Студентите получават знания за основните характеристики и параметри на радиосигнали, които могат да използват за избор на подходяща измервателна апаратура, метод на измерване и процедура.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
проф. Пламен Цветков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните характеристики и параметри на радиосигналите

• средтвата и методите за измерване на характеристики и параметри радиосигнали и радиоапаратура.

2) могат:

• да избират подходящи методи и средства за измерване на характеристики и параметри на радиосигнали

• да поснават характеристиките и възможностите на специализирани средтва за измерване

• да прилагат получените знания за решаване на задачи и проблеми от областта на радиоизмерванията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Базисни познания и умения по радиокомуникации, добра общообразователна подготовка, работа с персонален компютър, и е желателно владеене на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Записки на лектора.

2. Наръчник по ITU по мониторинг и радио контрол.

3. Каталози на фирми с измервателна апаратура

Средства за оценяване:

- Оценка от работа по време на лабораторните упражнения (30%)

- Самостоятелна работа (35%) по обработка на получените резултати от измерванията

- Разработване на тема (20%) зададена от преподавателя и представянето и по време на занятията

- Оценка от събеседване (15%), който ще се проведе 15 седмица на семестъра.