TCMM260 Перспективни мобилни комуникации - GSM, UMTS, WiMAX, LTE

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с:

•най-успешната мобилна комуникационна система от второ поколение (GSM)

и най-популярната система от трето поколение (UMTS).

•WiMax мобилна клетъчна система – архитектура, технически

характеристики и приложения

•LTE технология – честотни диапазони, технически параметри, системна

архитектура

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават съвременните технологии за мобилни комуникации

2) могат:

• Да търсят необходимата им информация

• Да прилагат получените знания по переспективни мобилни комуникации в практиката


Предварителни изисквания:
Общообразувателна подготовка и основни познания в областта на радиокомуникациите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Записки на преподавателя

2. Savo G. Glisic „Advanced Wireless Networks 4G Technologies”,

University of Oulu, Finland

3. Gottfried Punz, Evolution of 3G Networks;The Concept, Architecture

and Realization of Mobile Networks Beyond UMTS

4.Johannes Maucher, Jorg Furrer: WiMAX, Der IEEE-802.16-Standard:

Technik, Anwendungen, Potenzial; Heise Zeitschriften Verlag, 2007

5. http://www.ltemobile.de

6. WiMAX Forum – http://www.wimaxforum.org

7. Thomas Schlechter: 4G Flexible Airinterface; Der Andere Verlag,

2011, Nils Bramberg: LTE-Das neue superschnelle Mobilfunknetz, auch

auf dem Land, 2011

Средства за оценяване:

Тестове, участие в семинарни заниятия, самостоятелни работи (реферати)