TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти във втори семестър на магистърска програма "Телекомуникации". Общият хорариум е 60ч. Занятията варират в зависимост от специализацията на студентите, като могат да включват работа по проекти във фирми, работа по месторабота, работа по проекти на НБУ, работа в лаборатория.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят да работят с Elvis II + Telecommunication Bundle;

2) могат да извършват измервания със спектрален анализатор NARDA 3006.


Предварителни изисквания:
Завършен 1 семестър на магистърска програма "Телекомуникации"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

http://www.ni.com/pdf/products/us/cat_nielvisii_plus.pdf

Средства за оценяване:

Оценката се формира от:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 25 %

УСТЕН ИЗПИТ 50 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 25 %