TCMM137 Телевизията в Европа

Анотация:

Настоящият курс има за цел да систематизира досегашния опит в управлението, програмирането и финансирането на ефирни и кабелни телевизии. Телевизионният бизнес и мениджмънт са сравнително нови за Европа и България. Либерализирането на електронните медии става през втората половина на 80 - те години на миналия век. Възприемат се готови програмни и управленски модели от развитието на телевизията и нейната регулация във Великобритания и САЩ. Това е така защото в Европа с две-три изключения телевизиите са държавни, докато в САЩ, главно поради тяхното анти-монополно законодателство, те са частни при това свързани в сложна мрежа - т.н. affiliated stations. Практиката в различните европейски страни е крайно разнородна, правните рамки също и поради това те са хармонизирани в края на 80-те години с приемането на обща европейска директива 89/552/ЕИО станала известна като „Телевизия без граници” – задължителна за всички страни членки и кандидат-членки на европейската общност. Интересен е контекстът в който се появява директивата „Телевизия без граници”. На практика след Втората световна война обществени телевизии в Европа са само ВВС, ARD, RAI и малко по-късно се появява втората немска програма ZDF. Какво е важно да се запомни? ВВС е обществена телевизия в резултат от развитието на законовите норми още от 1688 година, когато е приет закона за печата в Англия.Той е резултат от реална обществена потребност осъзната със столетия. В Европа в това време водеща е теорията за авторитарната роля на печата. Обществената телевизия в Германия се развива в следствие на политически съображения, имащи за цел да избегнат възраждането на страшната пропагандна машина на победения райх. Навсякъде другаде на континента телевизиите са държавни и в контекста на студената война навсякъде в 20.00 часа говори само и единствено държавата. Естествено навсякъде първоначаллно телевизията се разглежда като инструмент за пропаганда- къде по-груба, къде по-фина. След появата на пиратските радиостанции в Холандия през 70-те години и създаването на RTL и най-вече на базата на опита на ВВС, ARD и ZDF западните правителства осъзнават, че либерализирането на електронното медийно пространство не застрашава никого, напротив разширява територията на развитие на гражданското общество. Десетилетие по-късно нейните задължителни членове са пренесени в България в ЗРТ.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Какво е телевизионен канал. Как да получат лиценз за ТВ канал. Какво е състоянието на телевизията в Европа, какви са особеностите на телеизионния бизнес, разликата между ролята и мисията на обществените телевизии и целите на тръговските телевизии. Значението на обществената телевизия за развитието на гражданското общество.• …

2) могат: - да организират, програмират работата в телевизионен канал

3.Да работят в областта на неправителствения сектор по отношение развитието, независимостта и устойчивото развитие на електронните медии.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

В областта на журналистиката, културата, правото,телекомуникациите, мениджмънта и финансите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в телевизията
 2. Законова уредба,регулаторни органи
 3. Лицензии,европейски спогодби
 4. Видове телевизионни канали
 5. Изграждане на социокултурни модели на поведение чрез телевизонните канали
 6. Европейски директиви и местно законодателсво
 7. Регулация
 8. Ценности на обществената телевизия
 9. Стандарти на обществената телевизия
 10. Мястото и ролята на обществената телевизия в страните от ЕС
 11. Цели на търговските телевизии
 12. Програмиране на търговска телевизия
 13. Структура,управление и програмиране на обществена телевизия
 14. Принципи на радиотелевизионната дейност според изискванията на ЕС
 15. Авторски и сродни права

Литература по темите:

Студентите да имат знания и/или умения:

В областта на журналистиката, културата, правото,телекомуникациите, мениджмънта и финансите.

Халачев, Проф. д-р Любомир – "Направи си сам… обществена телевизия"

Драганов Иво д-р - "Особености на телевизионния мениджмънт"

Драганов Иво д-р - "Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст"

Колектив на фондация „Отворено общество”- „Телевизията в Европа” – изследване 2004 -2007 г. в 2 тома

Продуцентски наръчник – Стандарти и ценности на Би Би Си –София

Правилници на БНТ – т.1 и т.2 – Колектив БНТ

Директива 89/552/ЕИО „Телевизия без граници”

Директива 07/69/ЕС -"Директива за аудиовизуалните медийни услуги"

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ -15% ... … % ПИСМЕН ИЗПИТ …...…%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …10…….. % УСТЕН ИЗПИТ …...…%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…40% …... % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 10 … %

ЕСЕ -50% ........... %

РЕФЕРАТ -35% .…...... . %

КАЗУС …40…… %

ДРУГИ: ..……….. %