TCMM267 Управление на инвестиционни проекти в телекомуникациите

Анотация:

Да даде начални теоретични познания по:

- основните елементи на инвестиционния проект;

- практическите подходи за управление на инвестиционните проекти в телекомуникациите;

- методите на оценка на инвестиционните проекти.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- ще имат познания за основни икономически принципи в областта на инвестициите в телекомуникационния бизнес;

- да използват получените знания за по-лесно усвояване на курса по мениджмънт в телекомуникациите;

- да могат да правят избор, обосновавайки необходимостта и икономическата целесъобразност на конкретни инвестиционни проекти;

- да познават и ползват основните показатели за оценка на инвестиционните решения и начините за тяхното измерване.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. ITU, Corporate use of financial models, Workhop, Sofia, 2001 г.

2. Littlechild S.C. Element of telecommunications economics, The University of Birmingham, Birmingham, England, 1990 г.

3. Коларов Н. Инвестиционен бизнес план, София, Везни, 1992 г.

4. Ценов В. Оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти в съобщенията, София, НИИС, 1991 г.

5. Ценов В. Някои методологически въпроси свързани с определянето на икономическата ефективност на инвестиционните проекти в съобщенията, София, НИИС, 1989 г.

6. Ангелов И. Методология за оценка на икономическата ефективност, София, БАН, 1986 г.

7. Инструкция за практическо приложение на методиката за определяне на икономическата ефективност на инвестиционните проекти в съобщенията, София, Комитет по съобщения и информатика, 1990 г.

8. Маринов Г., Велев М., Гераскова О. Икономика на предприемаческата дейност, София, 2001

9. Зви Боди, Кейн Алекс, Маркъс Ален, Инвестиции, София, 2000

Средства за оценяване:

Есета, курсови работи, изпит