TCMM231 Сателитни комуникации

Анотация:

Разглеждат се спътниковите съобщителни системи, необходимия радиочестотен спектър, условията за експлоатация, международно регулиране на спътниковите съобщения.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
доц. Бончо Балабанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще имат познания върху същността, технологиите и регулаторните регламенти в областта на спътниковите съобщения
Предварителни изисквания:
Базисни познания по радиокомуникации

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография по темите

1. Компакт Диск с документи и други материали.

2. Radio Regulation, ITU-BR, Geneva, 2004.

3. Б.Балабанов. Космически съобщения. Монография, 350 стр, София, Техника, 1981 г.

4. ITU_BR Information Exchange Meeting on Satellite Network Coordination and Notification Processes, http://www.itu.int/brconf/sat-net.

5. Свободен избор от студентите на литература в областта на спътниковите съобщения от библиотеки и от Интернет страниците на спътниковите оператори.

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите (с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка):

През семестъра ще има поне 3 текущи оценки за изпълнение на конкретна поставена задача (събеседвания, самостоятелна работа и реферат), контролно.

Ё Подготовка на реферат - 50 %

Презентация на реферата 30%

Ё Участие в дискусиите - 20 %

Ё

Ё Изпит – изпит по изтеглен билет с два въпроса.