PHIB003 Рене Декарт: Разсъждение за метода

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основите на философията на Рене Декарт, един от основополагащите мислители на модерната философска мисъл, чрез анализ на неговото произведение „Разсъждение за метода”. Цел на курса е да запознае студентите с главните понятия на Декартовия метод, основополагащи за съвременната научна и философска мисъл.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

ще знаят: основните принципи на философския метод на Рене Декарт, неговото значение за възникването и развитието на модерната и съвременната философска мисъл и значими дискусии породени около метода на Декарт непосредствено след неговото публикуване и до днес;

ще могат: да разбират философските основания на съвременната научна мисъл; да виждат ролята на методичния философски подход за постигането на систематична теория; да анализират последователно и да реконструират убедително философски аргументи на базата на задълбочено разглеждане на философския текст.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Модерната наука срещу схоластичната философия
 2. Мястото на Рене Декарт във философската традиция
 3. Проблемът за метода в модерната научна и философска мисъл
 4. Декартовото понятие за наука и философия
 5. Правила на метода
 6. Практическото значение на правилата на метода
 7. Проблемът за съществуването на човешката душа
 8. Текущ контрол
 9. Методичното доказателство на съществуването на Бога
 10. Метафизичните основи на физиката
 11. Философският метод и науките
 12. Декарт и Нютон
 13. Методът на Декарт и модерният емпиризъм
 14. Методът на Декарт в светлината на критическата философия
 15. Декартовия метод и феноменологичната философия

Литература по темите:

Бояджиев, Цочо. Августин и Декарт. Размишление върху основанията на модерната култура. София 1992.

Гадамер, Ханс-Георг: Езикът на метафизиката, в: История и херменевтика., София 1994, стр. 121-134.

Декарт, Рене. За метода. София 1997.

Декарт, Рене. Метафизически размишления, в: Метафизика, София 1996.

Кант, Имануел. Критика на чистия разум. София.

Лайбниц, Готфрид: Монадология в: Европейска философия 17-18 в. Антология, София 1994.

Лок, Джон: Опит върху човешкия разум, София 1972.

Платон. Диалози. т.2. София 1982.

Хусерл, Едмунд. Философията като строга наука, във: Философски преглед 2/1992 и 1-2/1993.

Хюм, Дейвид. Трактат за човешката природа. С., 1986.