PHIB004 Проблеми на философията

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с основни философски понятия и проблеми, както и с традиционни за философията текстове.

• Курсът дава възможност да бъде направена връзка между философската проблематика и индивидуалния опит на всеки студент.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните проблеми, които поставя философията и възможните пътища за тяхното разбиране.

2) могат:

• Да разбират и използват философски понятия в езика и мисленето си.

• Да правят идеите си по-ясни и да ги изразяват по-разбираем начин.


Предварителни изисквания:
• Любопитство и желание за самостоятелно мислене.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Арент, Х, Човешката ситуация, С. 1997.

Августин, Аврелий, Изповеди, С.1993.

Августин, Аврелий, Малки трактати, С.2001.

Бояджиев, Ц. Античната философия като феномен на културата, С. 1992.

Бояджиев, Ц. Философия на европейското средновековие, С. 1994.

Вернан, Ж. П., Мит и мислене при древните гърци, С. 1998.

Гадамер, Х. Г., Истина и метод, С. 1997.

Декарт, Р., Събрани съчинения, С.1978.

Дилтай, В., Същността на философията, С. 2001.

Кант, И., Пролегомени, С. 1993.

Касирер, Е., Есе за човека, С.1996.

Кун, Т., Структура на научните революции, С.1996.

Кючуков, Л. Философия, С. 1991.

Лиотар, Ж., Постмодерното, обяснено за деца, С.1993.

Лок, Д., Два трактата за управлението, С. 1996.

Научното познание, С. 1994

Ницше, Ф., Несвоевременни размишления, С. 1992.

Мартен, Жан-Кле, 100 думи за 100 философи, С. 2006.

Паскал, Б., Мисли, С. 1987.

Платон, Диалози, С. 1979-90.

Пол Улф, Робърт, За философията, С., 2004.

Ръсел, Б., История на Западната философия, Т. 1 – 3, С. 1994 - 1996.

Тейлър, Чарлз, Безпокойството на модерността, С. 2001.

Тодоров, Х., Очерци по философия на историята, С. 1996.

Файерабенд, П., Против метода, С.1996.

Философия на изкуството, С. 2003

Хайдегер, М., Същности, С. 1993.

Хусерл, Е., Философията като строга наука, сп. Философски преглед, кн.2, 1992 и кн.1, 1993, С.

Хюм, Д., Трактат за човешката природа, С. 1985.

Ясперс, К. Въведение във философията, С. 1994.

Ясперс, К., Малка школа за философско мислене, С. 1995

Средства за оценяване:

Есе

Реферат