GENB029 Естетика и теория на изкуството

Анотация:

Курсът се състои от 60 аудиторни часа, разпределени в три тематични блока за два семестъра. Първият и вторият тематичен блок са с теоретична насоченост и засягат най-важните етапи и автори в естетиката, спецификата на естетическото знание с неговите основни понятия, факти и реалии, относими към широка сфера на научни области. Като централно се извежда понятието Красиво. Третият тематичен блок обхваща последователно видовете изкуства и техните връзки. Курсът има уводен характер и се надгражда над общото образование на студентите, придобито главно в хуманитарния цикъл на средното образование. Чрез достъпно изложени въпроси и тълкувания курсът цели създаването на интердисциплинарни умения за широко и свързано разглеждане на проблеми, общи за науките, изкуствата, всекидневния опит и модерната комуникационна среда. Във фокуса са поставени философската естетика, нейните исторически проблематизации, включително като теория на изкуството, съвременните дебати за сферата на естетическото и съдбата на съвременното изкуство. Особена задача на курса е да проследи логиката на естетическото образование.

Семинарите, при които се обсъждат проблемите, поставени в лекциите, са предназначени основно за онагледяване на теоретичния материал: визуализация на понятия чрез образи. Главна роля имат подбрани филми от документалното и игралното кино, по които студентите дискутират. В писмените работи (есета) за семинарите се отразява усвоеното от лекциите и впечатлението от филмите с цел достигане до по- цялостна естетическа нагласа и разбиране за художествена стойност.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни факти от историята на естетическите учения от античността до края на XX век; най-важните философски теории и автори с изтъкнатите от тях базисни естетически понятия; устойчиви философско-естетически кодове, възпроизвеждани във всички изкуства, основно в класически литературни произведения; съвременното състояние на направленията и дебатите по темата за естетическото и «края на изкуството».

2) могат:

да мотивират връзките между отделните научни области през естетика; да виждат практическата приложимост на придобитите знания; да свързват естетическата и етическата проблематика; да различават критериите за творчество и новаторство и да дискутират аргументирано; да отчитат спецификите на отделните изкуства; да разбират естетическото образование като дългосрочна задача; да пишат философско есе.


Предварителни изисквания:
Добра обща култура в областта на хуманитарните дисциплини

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Учебно помагало – 2 антологии от текстове по темата на курса: Естетика и теория на изкуството – 790 с.; Сигнатури в Библиотеката на НБУ: PHIB 407; PHIB 311. Подбор: Л. Денкова. За курса: помагало със сигнатура GENB029.

2. Ханс-Георг Гадамер. Актуалността на красивото. Изкуството като игра, символ и празник. Превод Д. Денков. София, ИК Критика и хуманизъм, 2000, 92 с.

3. Шилер. Върху естетическото възпитание на човека в поредица писма (1795). – В: Шилер. Естетика. Превод Валентина Топузова. София, Издателство Наука и изкуство, 1981, с. 449 – 549. Наличен текст в MOODLE.

4. Пол Валери. Реч за естетиката, 20 с. (Discours sur l’esthetique, 1937). Наличен превод в MOODLE.

Пълна библиография за курса се помества в MOODLE.

Средства за оценяване:

Тест, есе, реферат, самостоятелна работа, анализ