PSYB023 История на психологията – II част

Анотация:

Курсът запознава с основните моменти от развитието на психологията като самостоятелна наука от последната четвърт на 19 век до наши дни.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Дилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с основните етапи и най-важните школи в развитието на психологията. Ще се упражнят в литературно проучване върху избрана от тях тема, подготвяне на писмено изложение върху него и представянето му пред аудиторията.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Научни предпоставки за развитието на психологията като емпирична наука през 19 век
 2. Възникването на експерименталната психология. Вилхелм Вунт и последователите му
 3. Възникването на диференциалната психология
 4. Функционализмът
 5. Бихевиоризмът
 6. Необихевиоризмът
 7. Гещалтпсихологията
 8. Проблемът за психичните разстройства
 9. Психоанализата
 10. Хуманистичната психология
 11. Когнитивната революция. Съвременната психология
 12. Психологията в България
 13. Презентации на реферати
 14. Презентации на реферати
 15. Презентации на реферати

Литература по темите:

Основни източници:

Шулц, Д., Шулц, С. (2006). История на модерната психология. София: Наука и изкуство (в библиотеката на НБУ, и в дигитална библиотека)

Пирьов, Г. (2001). Развитието на психологията в СУ “Св. Климент Охридски”. София: Веда-Словена.

Други източници:

Александров, П. (Ред.) (2000). История на психологическата мисъл. Христоматия. София: Лик.

Greenwood, J. D. (2009). A Conceptual History of Psychology. New York: McGraw-Hill.

Hothersall, D. (1990). History of Psychology. N. Y.: McGraw-Hill.

Mandler, G. (2007). A history of Modern Experimental Psychology. From James and Wundt to Cognitive Science. Cambridge: MIT Press.

Murphy, G. (1968). Psychological Thought from Pythagoras to Freud. N. Y.: Harbinger Books.

Robinson, D. (1995). An Intellectual History of Psychology. London: Arnold.

Източници в други библиотеки:

Анциферова, Л.И., Ярошевски, М. Г. (1979). Развитие и съвременно състояние на чуждестранната психология. С. Наука и изкуство.

Томашевски, Т. (1989). Основни идеи на съвременната психология. София: Наука и изкуство.

Ярошевски, М. (1977). Психологията през ХХ век. София: Наука и изкуство