PSYB206 Етика за психолози

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните етични дилеми, с които се сблъскват психолозите в практиката, изследователската работа и обучението и да им предостави необходимите знания за успешно разрешаване на подобни дилеми. Подробно се разглеждат основните принципи на етично поведение в психологията и етичните кодекси, които реализират тези принципи в конкретни предписания. На базата на примери се показва как да бъде прилаган пет-стъпковият модел за разрешаване на етични казуси.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните етични теории;

• Какво отличава професионалната от персоналната етика;

• Основните принципи на етично поведение, заложени в основата на съвременните етични кодекси за психолози и по-специално, етичните кодекси на Американската психологическа асоциация и Европейската федерация на психологическите асоциации.

2) могат:

• Да анализират самостоятелно етични казуси и предлагат решения на тези казуси, следвайки систематична процедура, известна като „пет-стъпков модел“.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение: етика и психология; примери на етични дилеми, с които се сблъскват психолозите и обсъждане на въпроса какви знания са нужни за разрешаване на подобни дилеми
 2. Основни етични теории. Персонална и професионална етика – противоречия и форми на съвместяване
 3. Кратка история на професионалната етика: от Хипократ до първите етични кодекси за психолози
 4. Етичният кодекс на Американската психологическа асоциация (АPA): основни принципи и стандарти
 5. Мета-кодексът на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA): допустими различия в кодексите на националните психологически асоциации в страните-членки на ЕС. Етичният кодекс на психолозите в Република България. Етични правила на департамент „Когнитивна наука и психология“
 6. Основни принципи на етично поведение: уважение
 7. Основни принципи на етично поведение: компетентност
 8. Основни принципи на етично поведение: отговорност
 9. Основни принципи на етично поведение: почтеност (integrity)
 10. Разрешаване на етични казуси: пет-стъпковият модел, примери.
 11. ТЕСТ
 12. Семинар: представяне на анализ на етичен казус
 13. Семинар: представяне на анализ на етичен казус
 14. Семинар: представяне на анализ на етичен казус
 15. Семинар: представяне на анализ на етичен казус

Литература по темите:

Fisher, C. B. (2013). Decoding the Ethics Code: A Practical Guide for Psychologists. Los Angeles: SAGE.

Francis, R. D. (2009). Ethics for Psychologists. London: Blackwell.

Knapp, S., VandeCreek, L. D. (2006). Practical Ethics for Psychologists. Washington, DC: American Psychological Association.

Koocher, G. P., Keith-Spiegel, P. (2016). Ethics in Psychology and the Mental Health Professions. Standards and Cases. Oxford: Oxford University Press.

Lindsay, G., Koene, C., Øvreeide, H., Lang, F. (2008). Ethics for European Psychologists. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishing.

Етичен кодекс на психолозите в Република България. (2005). https://bgpsychologists.files.wordpress.com/2014/06/bps-professional-ethics-code.pdf

APA Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. (2017). http://www.apa.org/ethics/code/

EFPA Meta-Code of Ethics. (2005). http://ethics.efpa.eu/meta-code/

Средства за оценяване:

тест (50%)

анализ на етичен казус (50%)