PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания

Анотация:

Целите на курса са следните:

• да представи цялостния процес на психологическото изследване;

• да изясни критериите за избор на изследователска стратегия и основните видове експериментален дизайн;

• да представи основните неекспериментални подходи: квазиексперимент, корелационно изследване, анализ на случай и др.

• да изясни професионалните деонтологичните принципи и спецификата на приложението им в експерименталната психология

• да се усвоят стандартите за описване на научно изследване

• да се тренират умения за представяне на изследователски проекти

За постигането на тези цели студентите

• анализират различни казуси въз основата на класически експерименти в психологията

• планират собствени изследвания, които провеждат и описват.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р
ас. Веселина Къдрева  д-р
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• предимствата и недостатъците на основните изследователски

• критериите за избор на емпиричен метод

• правилата за провеждане на емпирични изследвания – методологични и етични

• стандартите за описване на научни изследвания

2) могат:

• да четат с разбиране научни публикации, които съдържат описания на експериментални изследвания

• да планират еднофакторни и двуфакторни експерименти

• да провеждат eмпирични изследвания

• да презентират изследователски проекти и резултатите от тях


Предварителни изисквания:
• да са запознати с основните изследователски методи в областта на психологията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Изследователски методи в психологията – предимства и недостатъци.
 2. Квазиексперименти и корелационни изследвания - обсъждане на казуси.
 3. Eксперименти за изследване на учене, памет и забравянето – обсъждане на казуси.
 4. Eксперименти за изследване на мислене, взимане на решение и преценка - обсъждане на казуси.
 5. Eксперименти в социалната психология - обсъждане на казуси.
 6. Работа с електронни ресурси за търсене на научни публикации.
 7. Цитиране на литературни източници – правила и упражнение.
 8. Етика на провеждане на експериментите.
 9. Обсъждане на план за самостятелно провеждане на експеримент – плановете се предават писмено и се представят с презентация – ТО1.
 10. Обсъждане на план за самостятелно провеждане на експеримент – плановете се предават писмено и се представят с презентация – ТО1.
 11. Обсъждане на план за самостятелно провеждане на експеримент – плановете се предават писмено и се представят с презентация – ТО1.
 12. Описание на резултати от експерименти – основни правила.
 13. Анализ на данни и описание на резултати от проведен експеримент.
 14. Обсъждане на резултати от самостятелно провеждане на експеримент – резултатите се предават писмено и се представят с презентация – ТО2.
 15. Обсъждане на резултати от самостятелно провеждане на експеримент – резултатите се предават писмено и се представят с презентация – ТО2.

Литература по темите:

• Алексиева Е., Герганов Е. (1988). Многомерно психологическо скалиране на ритмично-интонационни структури, София, ГСУ, т.78, с.58-93

• Арънсън Е. (1994), (1984), Човекът – социално животно, София, НИ,

• Герганов Е. (1985). Памет и смисъл, София, НИ

• Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

• Милграм Ст. (2000), Эксперимент в социальной психологии, Санкт Петербург, Питер

• Пирьов Г., Ц. Цанев (1973), Експериментална психология, София, НИ

• Пирьов Г. Психология и психодиагностика на интелигентността, С., НИ, 1985, гл.6 (Измерване на интелигентността).

• Cozby, P. (1993). Methods in Behavioral Research. Mountain View: Mayfield Pub. Co.

• Elmes, D. G., Kantowitz, B. H., Roediger III, H. L. (1985). Research methods in psychology. St. Paul: West Pub. Co.

• Harris, Peter (2002) Designing and Reporting experiments in Psychology, Biddles Ltd.

• Gottsdanker R, (1982) Experimenting in Psychology, Englewood Cliffts, NJ, Prentice Hall

• Българско списание по психология

• Психологически изследвания

• Journal of Experimental Psychology

• Journal of Personnality and Social Psychology