PSYB004 Експериментален дизайн

Анотация:

Курсът задълбочава познанията и уменията, свързани с основната методология за провеждане на експериментални изследвания в областта на психологията. Съдържанието е структурирано около основните типове експериментален дизайн. Предвидени са различни самостоятелни задачи върху анализ на проведени експерименти, планиране на експеримент, събиране на данни и описание на резултатите, които имат практически характер. В края на обучението студентите трябва да могат да планират и реализират самостоятелно експериментални и неекспериментални изследвания като използват различни изследователски стратегии. Усвояват се умения за представяне на изследванията в приетия от научната общност формат.

Цели

• да представи цялостния процес на експерименталното психологическо изследване;

• да изясни критериите за избор на изследователска стратегия и основните видове експериментален дизайн;

• да представи основните неекспериментални подходи: квазиексперимент, корелационно изследване, анализ на случай и др.

• да изясни професионалните деонтологичните принципи и спецификата на приложението им в експерименталната психология

• да се усвоят стандартите за описване на научно изследване

• да се тренират умения за представяне на изследователски проекти

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р
ас. Веселина Къдрева  д-р
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• разликата между житейски и научни знания

• теорията на психологическия експеримент

• основните видове експерментален дизайн

• цялостния процес на експерименталното психологическо изследване

2) могат:

• да намират в научните информационни потоци изчерпателна информация за изследвания по проблеми, които ги интересуват

• да четат с разбиране научни публикации, които съдържат описания на експериментални изследвания

• да разбират и прилагат професионалните етични принципи в изследванията си

• да планират еднофакторни и двуфакторни експерименти

• да провеждат експерименти

• да представят експерименталните резултати в приет от научната общност формат

• да презентират изследователски проекти и резултатите от тях


Предварителни изисквания:
• PSYB002 Увод в експерименталните изследвания или PSYB013 Увод в изследователските методи

• PSYB001 Въведение в психологията

• GENB002A Статистика - I част.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Експериментален метод. Променливи. Хипотези. – лекция с тренинг въз основата на казуси
 2. Методи на измерване. Скали на измерване. –лекция с тренинг въз основата на казуси
 3. Въпросници. Анкетни проучвания
 4. Еднофакторни експерименти – междугрупов дизайн. –
 5. Еднофакторни експерименти – интрасубектен дизайн.
 6. Стандарти за описание на експериментален дизайн. Търсене и работа с научни източници. Основни правила за цитиране на използвани източници
 7. Представяне на експериментален дизайн: развиване на умения за представяне на експериментален дизайн.
 8. Представяне на експериментален дизайн: развиване на умения за представяне на експериментален дизайн.
 9. Представяне на експериментален дизайн: развиване на умения за представяне на експериментален дизайн.
 10. Факторни експерименти
 11. Неекспериментални подходи в психологията: квазиексперименти и корелационни изследвания.
 12. Обобщаване на резултатите от експеримента. Стандарти за описание на емпирично изследване.
 13. Представяне на проведен експеримент: развиване на умения за писмено и устно представяне на експериментални резултати в приет от научната общност формат
 14. Представяне на проведен експеримент: развиване на умения за писмено и устно представяне на експериментални резултати в приет от научната общност формат
 15. Представяне на проведен експеримент: развиване на умения за писмено и устно представяне на експериментални резултати в приет от научната общност формат

Литература по темите:

• Алексиева Е. (под печат). Експериментална психология

• Алексиева Е. Родителските социализиращи стратегии и проекциите им в тестове с животни, ГСУ, т.87, 1994;

• Алексиева Е. (2000). Рисунките в психологическото изследване на личността, София, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”

• Алексиева Е., К.Лоретан (1992). Рисунката на човешка фигура при здрави и хоспитализирани деца, София, ГСУ, т.82, с.89-132

• Алексиева Е. (1990). Семантика на графичното изображение в теста “Рисунка на дърво”, София, ГСУ, т.76, с.84-118

• Алексиева Е., Герганов Е. (1988). Многомерно психологическо скалиране на ритмично-интонационни структури, София, ГСУ, т.78, с.58-93

• Арънсън Е. (1994), (1984), Човекът – социално животно, София, НИ,

• Герганов Е. (1985). Памет и смисъл, София, НИ

• Готтсданкер Р. (1982) Основы психологического эксперимента, МГУ

• Джонев С. (2004), Социална психология, т.5, София, Софи-Р

• Етични принципи на Българското психологическо дружество (1992), Българско списание по психология, 2

• Калинов Кр. (2001) Статистически методи в поведенческите и социалните науки, София, НБУ

• Кампбелл Д. (1985), Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях, Москва, Мир

• Матеев Ст. (1980) Психофизика, София, НИ

• Мартин Д. (2002). Психологические эксперименты, идея, интерпретация, тонкости воплощение, Санкт Петербург, Олма-Прес

• Милграм Ст. (2000), Эксперимент в социальной психологии, Санкт Петербург, Питер

• Мельников В., Ямпольский Л. (1985) Введение в экспериментальную психологию личности, М., Просвещение.

• Модел за личност, С., НИ, 1987

• Пирьов Г., Ц. Цанев (1973), Експериментална психология, София, НИ

• Пирьов Г. Психология и психодиагностика на интелигентността, С., НИ, 1985, гл.6 (Измерване на интелигентността).

• Общая психодиагностика (1988), под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина, МГУ

• Стърнбърг Р. (2002) Успешната интелигентност, София, НИ

• Шванцара Й. Диагностика на психичното развитие, С. , НИ,

• Христозов Хр., Пенушлиева Р. Психологично изследване на детето, С., МФ, 1970

• Экспериментальная психология, под. ред. П. Фресса и Ж. Пиаже, М., Мир, 1966, т.1-2, пер. с фр.

• Anzieu D., C. Chabert (1987). Les Mйthodes projectives, PUF, 8иme ed.

• Barker Ch., N. Pistrang, R. Elliott (1994) Research Methods in Clinical and Counselling Psychology, Wiley

• Cook T., D. Campbell (1979) Quasi-Experimentation. Design & Analysis. Issues for Field Settings, Rand McNally College Publishing Company, Chicago

• Edwards A. (1985) Experimental Design in Psychological research, Harper & Row Publishers, NY

• Conceptual Foundations of Behavioral Assessment (1986), R. O.Nelson, S. Hayes (Eds.), The Guilford Press

• Cozby, P. (1993). Methods in Behavioral Research. Mountain View: Mayfield Pub. Co.

• Cronbach L.J. (1990) Essential of Psychological Testingm Harper Collins Publishers

• Cronbach L.J. (1990) Essential of Psychological Testingm Harper Collins Publishers

• Elmes, D. G., Kantowitz, B. H., Roediger III, H. L. (1985). Research methods in psychology. St. Paul: West Pub. Co.

• Handbook of Psychological Assessment (1984) G.Goldstein, M. Hersen (Eds.) Pergamon General Psychology Series

• Handbook of Personality Assessment, (1994),

• Harris, Peter (2002) Designing and Reporting experiments in Psychology, Biddles Ltd.

• Gottsdanker R, (1982) Experimenting in Psychology, Englewood Cliffts, NJ, Prentice Hall

• Kantowitz B. H., H. L. Roediger III, D. G. Elmes (1988). Experimental Psychology. Understanding Psychological research. West Publishing Company, NY, Los Angeles, San Srancisco

• Kaplan N., Saccuso Psychological Testing

• Kline P. (1993) The Handbook of Psychological Testing, Routledge

• McGuigan F.J. (1983) Experimental Psychology, 4th ed., Englewood Cliffys, NJ: Prentice Hall

• Psychological Testing. An Inside View (1992) M. Zeidner, R. Most (Eds.). Consulting Psychologists Press, Inc.

• Rapaport D., M. Gill, R. Shafer. Diagnostic Psychological Testing (1972), International Universities Press, Inc.

• Robinson P.W. (1976) Fundamentals of Experimental Psychology, Englewood Cliffys, NJ: Prentice Hall

• Solso R., H. Johnson (1989) An Introduction to Experimental Design in Psychology. A Case Approach, Harper & Row Publishers, NY

• Testing People. A practical Guide to Psychometrics (1990), NFER-NELSON

• Списания:

• Психология / Българско списание по психология

• Психологически изследвания / Психологични изследвания

• Вопросы психологии, Психологический журнал

• Вестник Московского университета. Серия 14. Психология

• Journal of Experimental Psychology

• Journal of Personnality and Social Psychology

• Handbook of ... (и областта, от която се интересувате , в библиотеката ще откриете няколко издания).

Средства за оценяване:

• Самостоятелно планиране на експеримент (описание и представяне) - 30 %

• Самостоятелно планиране на експеримент (описание) - 40 %

• Проведен експеримент (описание и представяне) – 30 %