PSYB104 Философия на психологията

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните философски дискусии, свързани с предмета на психологията и легитимността на използваните методи.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите студенти

1) знаят:

• Каква е връзката между философските дискусии върху психофизическия проблем и дискусиите за предмета на психологията; основните решения на психофизическия проблем; предимствата и недостатъците на основните методи, използвани в психологията: експериментални, измервания с помощта на тестове, изследвания на случаи.

2) могат:

• да обсъждат критично аргументите за и против основните решения на психофизическия проблем, както и силните и слаби страни на различните психологически методи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод: предмет на психологията и философия на психологията - развитие на схващанията за предмета и метода на психологията
 2. Психофизическият проблем: същност, история, основни решения (класически и съвременни версии на основните решения)
 3. Свободата на волята
 4. Научният статус на психологията. Психологията и другите науки
 5. Научна и популярна психология
 6. Спорни изследователски програми в психологията: случаят с парапсихологията
 7. Споровете около понятията за психична норма и психично разстройство
 8. Как се пише философско есе
 9. Психологията в обществото: аспекти на взаимоотношенията
 10. Психологията в обществото: злоупотреби с психологическото знание
 11. ТЕСТ
 12. Наука и пссевдонаука в психологията I
 13. Наука и пссевдонаука в психологията II

Литература по темите:

Аристотел (1994). За душата. София: Изд. Любомъдрие.

Гурова, Л., Цацов, Д. (1999). Дебатът психологизъм – антипсихологизъм. София: БОГИАННА.

Гурова, Л. (2001). За ролята на философията в процеса на възникване на експерименталната психология. В: Б. Мунтян, П. Русев, С. Саркисян, С. Славов (Ред.). В памет на академик Азаря Поликаров. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 274-285.

Калинов, К. (2005). Психология и статистика: перспективите на ХХІ век. В: ІІІ Национален конгрес по психология. Сборник научни доклади. София: СОФИ-Р.

Йънгсън, Р. (1998). Най-големите гафове в науката. София: Анимар.

Михалчев, Д. (1911/2001). Лекции по обща психология. София: Изд. на НБУ.

Ридли, М. (1999). Геномът. София: Сиела.

Сиймън, Дж., Кенрик, Д. (1994). Психология. София: Планета-3.

Beakley, B., Ludlow, P. (Eds.). (1997). The Philosophy of Mind. Cambridge, MA: The MIT Press.

Bolton, D., Hill, J. (1996/2003). The Nature of Causal Explanation in Psychology and Psychiatry. Oxford: Oxford University Press.

Grunbaum, A. (1993). Validation in the Clinical Theory of Psychoanalysis. Madison, Connecticut: International Universities Press.

O’Donohue, W., Kitchener, R. (Eds.) (1996). The Philosophy of Psychology. London: SAGE Publ.

Elmes, D. (1985). Research Methods in Psychology. St. Paul: West Pub.

Sutherland, J. (Ed.) (1959). Psychoanalysis and Contemporary Thought. New York: Grove Press.

Средства за оценяване:

Формиране на крайната оценка:

20% - участие в семинарите и заключителната конференция

40% - Тест

40% - Есе