TCMB028 Електроника за телекомуникации

Анотация:

• Разглеждат се видовете диоди, техните свойства и основните видове диодни схеми.

• Описва се действието, свойствата и основните параметри на масово използваните транзистори.

• Отделено е място за същността и параметрите на усилвателите и на видовете обратни връзки в тях.

• Разгледани са основните схеми на транзисторни усилватели на напрежение и техните параметри.

• Дават се основни сведения за усилвателите и регулаторите в съвременната електроника.

• Дават се сведения за усилвателите на мощност и мястото им в съвременните телекомуникации.

• В курса се изучават основните видове двоични логически схеми и техните приложения.

• Дават се основни сведения за същността и значението на интегралните схеми.

• Курсът запознава студентите с основните видове съвременни цифрови схеми и с принципите на тяхното действие.

• Разгледани са използваните в електронните устройства индикатори.

• Дадени са основни сведения за дисплеите.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• действието, параметрите и основните приложения на диодите;

• действието и параметрите на полевите и биполярните транзистори;

• същността на интегралните схеми;

• принципа и основните параметри на усилвателите;

• действието, параметрите и основните приложения на операционните усилватели и тези на мощност;

• предназначението, основните параметри и приложенията на високочестотните усилватели;

• същността на основните видове цифрови схеми;

• действието и предназначението на индикаторите и дисплеите;

2) могат:

• да разбират параметрите на диодите;

• да разбират параметрите на полевите и биполярните транзистори;

• да оценяват параметрите на усилватели;

• да разбират действието на основните видове транзисторни усилватели на напрежение и възможностите им за приложение;

• да оценяват възможностите за използване на даден тип интегрални схеми;

• да разбират параметрите и правят подбор за дадено приложение на основните видове цифрови схеми;

• да разбират параметрите на усилватели и подбират подходящ за конкретна апаратура;

• да оценяват значението на електронните прибори в съществуващи апаратури;

• да правят правилен подбор на индикаторите и/или дисплея за разработвано устройство.


Предварителни изисквания:
• Познания по физика от гимназиалните курсове.

• Курс TCMB019 Електронни елементи и прибори

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Диоди. Структура. Приложение
 2. Видове диоди. Диодни схеми
 3. Транзистори. Класификация
 4. Статични характеристики на транзистори
 5. Биполярни транзистори. Малосигнални параметри
 6. Работа на биполярните транзистори при високи честоти
 7. Работа на транзистора в ключов режим
 8. Обобщение на биполярните транзистори
 9. Полеви транзистори. PN транзистори
 10. MOS транзистори
 11. Тест 1
 12. Приложения на транзисторите
 13. Усилвателни свойства на транзисторите. НЧУ
 14. Операционни усилватели
 15. Усилватели на мощност. Същност. Основни параметри
 16. Обобщение на усилвателите
 17. Тест 2
 18. Аудио усилватели. Видове
 19. Двустъпален аудио усилвател. Изчисляване на основните параметри
 20. Интегрални схеми
 21. Характеристики на цифровите интегрални схеми
 22. Двоични логически елементи
 23. Свързване на TTL и CMOS интегрални схеми с електронни ключове и към светодиоди
 24. Тест 3
 25. Тригери
 26. Преместващи регистри
 27. Броячи
 28. Светодиодни индикатори. Управление на седемсегментни индикатори със светодиоди
 29. Кодери и декодери. Дешифратори за седемсегментни индикатори
 30. Тест 4

Литература по темите:

1. Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 1. Увод в електрониката. София: Изд. на НБУ, 2009.

2. Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 2. Цифрови интегрални схеми. София: Изд. на НБУ, 2010.

3. Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 3. Аналогови интегрални схеми. София: Изд. на НБУ, 2010.

4. Шишков, Атанас, Полупроводникова техника, Част 1: Полупроводникови елементи. Деликом, София, 2010.

5. Шишков, Атанас, Полупроводникова техника, Част 2: Усилватели и интегрални схеми, Деликом, София, 2000.

6. Banzhaf, Walter. Understanding Basic Electronics, 2nd Edition, ARRL, 2019

7. Nilsson, James, Susan Riedel. Electric Circuits, 11th Edition, Pearson, 2018

Средства за оценяване:

• Текущ контрол - тестове

• Комбинирано оценяване - тестове

• Финален изпит – тестове

• При текуща оценка от 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала, но може да го направи, ако желае повишаване на успеха си.