GENB037 Основи на телекомуникациите

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с основните понятия, факти и реалии в електронните съобщения и телекомуникационните системи.

• Студентите изучават приложението на основните научни области в телекомуникациите и електронните съобщения.

• В отделни модули се разглеждат основите на съвременните цифрови електронни комуникационни системи, телекомуникационните системи, радиокомуникационните устройства и системи, интернет технологиите в телекомуникациите, специфичните особености на измерванията в телекомуникациите, моделирането и симулирането на телекомуникационните процеси и системи и др.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
проф. Пламен Цветков  д-р
доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия, факти и реалии за съвременните телекомуникационни и съобщителни системи;

• историята и развитието на телекомуникациите;

• приложението на основните научни области в телекомуникациите и съобщенията;

• основните градивни блокове на съвременна телекомуникационна система;

• икономическите, правните и регулаторни аспекти на съобщителния сектор.

2) могат:

• да разбират предназначението на активните електронни компоненти;

• да обясняват понятията в областта на телекомуникациите;

• да познават основните блокове и устройства в една телекомуникационна система;

• описват основните процеси в различните телекомуникационни устройства и системи;

• описват управленска структурна схема на различни телекомуникационни компании, радио и телевизия.


Предварителни изисквания:
Да имат базови знания от обучението по физика в средното образование.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. История на телекомуникациите Основни понятия: електрическо съобщение, телеграф, радио, радиоприемник, радиопредавател. Основни факти: предаване на съобщения, радиопредаване.
 3. Видове електрически сигнали. Звук. Основни понятия Основни понятия: аналогов и цифров сигнал, спектър на сигнал, аудио и видео сигнал. Основни факти: звукова вълна и звуково поле; тембър на звука; видео изображение, честотен спектър на видеосигнал, трицветна теория.
 4. Електромагнитни вълни. Спектър на електромагнитни вълни Основни понятия: електромагнитни полета, електромагнитни вълни, електромагнитен спектър Основни факти: широчина на честотна лента, обхват на електромагнитно излъчване
 5. Източници на електромагнитни вълни
 6. Разработване на курсова работа Разглежда се структурата на курсова работа по тематиката на отделните лекции.
 7. Тест 1
 8. Радиовълни. Честотни обхвати. Основни свойства. Разпространение. Основни понятия: радиочестотен спектър, радио и телевизионно разпръскване Основни факти: параметри на радиовълите, свойства на радиовълните, разпространение на радиовълните
 9. Радиопредавателни и радиоприемни устройства Основни понятия: радиопредаватели, радиоприемници, генератори, модулатори и демодулатори. Основни факти: параметри и принцип на действие на радиопредавател, параметри и прицип на действие на радиоприемник
 10. Радио и телевизионни предаватели в България
 11. Тест 2
 12. Обсъждане и представяне на курсови работи към темите, изучавани през семестъра
 13. Обсъждане и представяне на курсови работи към темите, изучавани през семестъра
 14. История на телевизията
 15. Въведение в телевизията. Модели на развитие на телевизията
 16. Радиомрежите в България
 17. Видове програми и радиоформати. Организационни структури на търговските радиостанции в България
 18. Увод в мобилните комуникации
 19. Развитие на мобилните радиомрежи
 20. Честоти на мобилните мрежи в България
 21. Мобилни комуникации от пето поколение 5G
 22. Тест 3
 23. Метрология
 24. Оценка качеството на електрическата енергия
 25. Измерване, оценка и анализ на радиочестотни електромагнитни полета
 26. Построяване на зависимост чрез използване на метода на най-малките квадрати
 27. Обсъждане и представяне на самостоятелни работи към темите, изучавани през семестъра
 28. Обсъждане и представяне на самостоятелни работи към темите, изучавани през семестъра

Литература по темите:

1. Драганов, Иво. (2014). Особености на телевизионния мениджмънт. София: Издателство „Валентин Траянов“

2. Шишков, Атанас. (2010). Първи стъпки в радиоелектрониката. София: Издателство „Техника“.

3. Шишков, Атанас. (2002). Мобилен телефон. Издателство „Самиздат“.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

• Текущ контрол – тестове, курсови работи

• Комбинирано оценяване – тестове, курсови работи

• Финален изпит – тестове

• При текуща оценка от 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала, но може да го направи, ако желае повишаване на успеха си.