GENB056 Неорганична и органична химия

Анотация:

Курсът по химия е двусеместриален в основното научно направление „Природни науки”. Целта на курса е да обогати общонаучната култура, да разшири и задълбочи общото образование на студентите в научното направление на основната им програма, както и да усъвършенства уменията им за устно и писмено изразяване чрез изготвяне на самостоятелни работи по възложени теми, тяхното дискутиране и презентиране. Курсът включва лекции и практически занятия по обща, неорганична, органична и екологична химия. В рамките на курса студентите формират основни знания в областта на химията с оглед разбирането и усвояването на химични и биологични дисциплини от раздели на различни програми в базовата и бакалавърската степен на специалностите опазване на околната среда, приложна биология и др., като: неорганична, органична, аналитична химия, биология, екология, биохимия, биотехнология, физиология, биологични основи на поведението биогеохимия, замърсяване на околната среда, пречистване на флуиди и твърди отпадъци, почвознание, психология и др.

Практикумът към лекционния материал включва: техника и безопасност при работа в химична лаборатория, основни лабораторни операции, качествени определения, пречистване на вещества, свойства на разтворите, свойства на електролитите, свойства на някои елементи и техни съединения.

Знанията и уменията, придобити в курса, до голяма степен определят възможностите за успешна работа на студентите през следващите семестри.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия от химията – атом, строеж на атома, химична връзка, свойства на химичните елементи и техните съединения, топлинни ефекти;

• понятия, свързани с основни химични закони, теории и хипотези, описващи различните видове химични реакции и процеси;

• взаимовръзката между всички научни клонове на химичната наука и връзката с останалите природни науки;

• специализирана терминологии

• кои са нерешените проблемите в тази наука и какви са нашите съмнения

2) могат:

• умение за боравене с основна терминология в областта;

• умения за устно и писмено изразяване;

• умения за дискутиране по възложена тема;

• умения за боравене със специализирани текстове;

• други.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания по обща химия, математика и физика от средния курс на обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Галин Петров, Органична химия, изд. СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2006

• Бистра Дякова, Обща химия, изд. СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2007

• http://nasascience.nasa.gov/earth-science/

Практикум

• В. Димитрова, М. Митов, Е. Чорбаджийска, Г. Христов, СТ. Манев, Химията във формули, задачи и екперименти, Университетско издателство "Н. Рилски", Благоевград, 2012

• Данчо Даналев, Николай Калоянов, Емилия Найденова, Любомир Везенков,Ръководство за лабораторни упражнения по Органична химия, изд. „ХТМУ-София”, София, 2008

Средства за оценяване:

Всеки семестър оценяването формите на оценяване са:

Текущо оценяване (ТО)

Тест

Практически изпит/Самостоятелна работа

Изпит (ОИ)

Тест

Практически изпит/Самостоятелна работа

Смесено оценяване (СмО)

ТО (тест) + ОИ (практически изпити)

ТО (практически изпит/самостоятелна работа) + ОИ (тест)