EEMB003 Екологична информация и органи на управление

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите:

- с Орхуската конвенция и нормативните актове и документи, даващи им възможност за достъп до екологична инфрмация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с опазването на околната среда;

- видовете информация, до която имат право на достъп и пътищата за нейното поискване;

- случаите, в които могат да получат отказ за достъп до дадена информация;

- техните права по отношение на достъпа до информация, свързана с опазването на околната среда;

- източниците на статистически данни за състоянието и за компонентите на околната среда, както и администрацията, набираща и съхраняващатази информация;

- екологичните организации – държавни и неправителствени, техни класификации и развитие;

- дейност на органите - управляващи и които имат право и отношение (НПО, бизнес и др.) към околната среда.

- международни екологични организации, техните цели, задачи, дейности и членове както и с някои от най-успешните, значими и популярни проекти.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• къде каква информация биха могли да намерят за околната среда и нейните компонент;

• как да получат достъп до тази информация;

• как могат да вземат участие в процеса на вземане на решения, свързани с околната среда;

• кои са органите на управление и тяхната дейност в сферата на околната среда;

• класификация и видове международни екологични организации;

• цели, задачи и приоритетни дейности на някои по-значими международни екологични организации.

2) могат:

1. да търсят, изискват и намират необходимата им информация за околната среда;

2. да вземат участие в процеса на вземане на решения, свързани с опазването на околната среда и нейните компоненти;

3. кореспондират с международни екологични организации, да поставят правилно и към когото трябва различни екологични проблеми, като съобразяват въпросите с целите и приоритетите на съответната организация.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

- Записки на лектора и материали (презентации) – MOODLE;

- Конституция на РБългария;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за статистиката;

- Закон за достъп до обществена информация;

- Орхуска конвенция;

- Закон за водите;

- Закон за местното самоуправление и местната администрация;

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

- Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми

- Правилник за дейността на дирекция "Мониторинг на околната среда" в ИАОС към МОСВ.

On-line източници на информация::

1. http://www.moew.government.bg/

2. http://www.mzgar.government.bg/

3. http://www.tourism.government.bg/bg/index.php

4. http://www.mh.government.bg/

5. http://www.mi.government.bg/

6. http://www.mrrb.government.bg/

7. http://www.mdpba.government.bg/

8. http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

9. http://www.moew.government.bg/aarhus

10. http://www.riosvbs.unacs.bg/info_zdoi.html

11. http://www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/DanubeRiverBasin/project_products/bul_brochure_on_a_to_i_leg_and_i_sources.pdf

12. http://www.journey.bg/organisations/?&otype=14&org=647&page=

13. http://www.iucn.org/

14. http://www.gefweb.org

15. http://www.panda.org/

16. http://www.unep.org/

17. http://www.unep-wcmc.org/

18. http://www.rec.org/

19. http://www.world-national-parks.net/

20. http://globe.gov/fsl/html/templ.cgi?about

21. http://www.greenpeace.org/international/

22. http://www.unwto.org/index.php

23. http://www.wetlands.org/

24. http://www.nfi.at/

25. http://www.globalnature.org

26. http://www.fauna-flora.org/

27. http://www.conservation.org/English/Pages/Default.aspx

28. http://www.birdlife.org/

29. http://www.eionet.europa.eu/

30. http://whc.unesco.org/

31. http://www.unesco.org/mab/

32. http://www.ecnc.nl/

33. http://www.who.int/en/

34. http://www.greenbalkans.org/

35. http://www.bluelink.net/

36. http://www.bspb.org/

37. http://www.ecofund-bg.org/

38. http://www.bornat.org/introbg.htm

39. http://www.baatbg.org/welcome.php

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите (с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка).

• Тест – 50 %

• Курсова работа – 30 %

• Семинар – 10 %

• Посещение – 10 %

Дата на провеждане на текущия контрол:

Датите се уточняват със студентите в началото на всеки семестър и информацията се качва в MOODLE.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване: при покриване на изискванията за текущ контрол студентите могат да се освободят от изпит. Изпитът е писмен, устен и практически.