ESEB005 Почвознание и опазване на почвените ресурси

Анотация:

Курсът е практически; едносеместриален.

Целта му е чрез разглеждане и обсъждане на отделни примери от практиката, анализ на проблемни ситуации, извършване на наблюдения, посещение в лаборатории, упражнения и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и др.

Курсът дава практически знания в областта на почвознанието и опазването на почвите. Студентите се запознават с процесите на почвообразуване. Свойствата на почвите за селскостопанска дейност, строителство, водоеми, замърсявания и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Процесите на почвообразуване и разрушаване;

• Свойствата на почвите.

2) могат:

• Да извършват практически основни анализи и да използват получените данни.


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да имат познания от средния курс на обучение

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

. Почвознание-проф.Марин Петков

2. Грунтознание-Людмила Илиева-Страка

3. Материали от MOODLE

Средства за оценяване:

ФОРМА НА ПРЕПОДАВАНЕ

ЛЕКЦИЯ-20ч РАБОТА В ГРУПИ

ДИСКУСИЯ ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ -10ч

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ-ТЕКУЩ КОНТРОЛ-КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ- ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 60 % 60 % 60 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30 % 30 % 30 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 10 % 10 % 10 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ