ESEB001 Природни ресурси и природоползване

Анотация:

Курсът е практически; едносеместриален. Целта му е чрез разглеждане и обсъждане на примери от практиката, извършване на наблюдения, лабораторни изследвания, упражнения и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и др.

Курсът е предназначен да запознае студентите с взаимовръзките и взаимозависимостите между отделните елементи и компоненти на околната среда. Изясняват се основни понятия – разликата между екологията като наука, природната и околната среда като комплекс от мерки, влияещи върху човешкото здраве и поколение.

Разглеждат се отделните компоненти на околната среда и причините, които влияят за тяхното влошаване, както и мерките, които следва да се предприемат за подобряването им.

Цели:

Цялостно представяне същността, понятийния апарат и взаимовръзките между отделните елементи и компоненти на околната среда, което ще позволи по естествено преминаване към детайлно изучаване на следващи дисциплини.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Понятийния апарат и взаимовръзките; класификациите и видовете природни ресурси; икономика и управление на природоползването

2) могат:

Самостоятелно да работят на експертно и ръководно ниво в стопански, проучвателни, добивни и преработвателни предприятия.

Да използват активно познанията си в следващи образователни равнища.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Природни ресурси – същност, класификации.
 2. Природоползване – същност, форми, съвременни тенденции.
 3. Управление на природните ресурси и природоползването.
 4. Основни принципи на природоползването. Изчерпаеми възобновими природни ресурси: Биологични ресурси (растения и животни).
 5. Изчерпаеми относително възобновими природни ресурси: Поземлени ресурси (селскостопански земи, почви). Изчерпаеми невъзобновими природни ресурси: Традиционни енергийни природни ресурси (минерално-суровинни ресурси).
 6. Изчерпаеми относително възобновими природни ресурси: Горски ресурси (гори). Изчерпаеми невъзобновими природни ресурси: Минерално-суровинни ресурси (рудни и нерудни полезни изкопаеми).
 7. Относително неизчерпаеми природни ресурси: Алтернативни енергийни природни ресурси (космически, климатични и водни природни ресурси)
 8. Относително неизчерпаеми природни ресурси: Климатични ресурси (атмосферен въздух).
 9. Относително неизчерпаеми природни ресурси: Водни ресурси (световен океан, атмосферни води, повърхностни води, подземни води, ледници).
 10. Продоволствения проблем и природните ресурси.
 11. Икономически и правно-административен аспекти на рационалното и екологосъобразно природоползване.
 12. Устойчиво развитие на природоползването.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Костова Б., Учебни материали в Мудъл

2. Близнаков, А, Учебни материали, Мудъл

3. Байков, Б., Основи на екологията за икономисти, С., НБУ – ЦДО, 2004.

4. Захаринов, Б., А. Близнаков, З. Гъргаров, Природни ресурси и природоползване, С., НБУ – ЦДО, 2002.

5. Томов, Вл., Индустриална и екологична сигурност, С., ВСУ, 2002.

On-line източници на информация:

http://urbanext.illinois.edu/world/nres.html

http://www.globalissues.org

http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm

http://www.nrcan.gc.ca/statistics-facts/home/887