CINB218 Филмът като разказваческо изкуство - ІІ част

Анотация:

Курсът е насочен към разбирането на филма като разказваческо изкуство. Той запознава студентите с базисни принципи и категории на филмовото творчество и неговата професионална терминология, систематизира и проблематизира информацията за тях с цел разчитането им на практическо ниво.

• Настоящият свят може да е визуално опосреден от всеки чрез новата дигитална възпроизводимост на образи, чрез достъпния за всички графичен дизайн и променената роля на рекламата. Визуалните медии в мрежовите общества влияят и въздействат на потребителите си чрез разказване и показване на разнообразни филмови разкази. Съвременният филмов разказ е изследователско поле, очертано в интердисциплинарния диалог между дискурсите на литературата, антропологията, психологията, социологията, историята на киното, история на изкуството, рекламата.

• Като се базира на богат илюстративен филмов материал, курсът представя съвременният киноразказ в сложното му създаване и взаимоотношения с другите изкуства, а и с огромното му влияние върху възприятията ни.

• Курсът има за цел:

-да въведе студентите в творческата специфика на филмовия разказ, на структурните и семантичните му особености като очертае от съвременна гледна точка в естетически, социологически и творческо-технологичен план взаимовръзките му с другите изкуства и медии.

-да изгражда базисни знания за съвременния киносценарий и творческата употреба на принципите за сюжетно изграждане във филмовия разказ

Включени са разнообразни методи и техники на обучението - индивидуална и групова работа по поставени задачи. Учебният материал е разделен на теми, всяка от които се допълва с части от филми, илюстриращи основни тези, застъпени в лекциите. Целта на упражненията е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите. Гледането и колективното обсъждане на части от филми, участието в тематични дискусии в часовете, изпълнението на разнообразни групови и индивидуални задачи в курса ще изградят у студените основни професионални нагласи и представи за филма като разказваческо изкуство.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o творческата специфика на филмовия разказ и потенциалът му да въздейства;

o киноспецифичното устройство на филмовия разказ

2) могат:

o да разпознаят и анализират различните видове кино и различни киножанрове

о да напишат във формат кратък киносценарий


Предварителни изисквания:
Да имат добра обща култура и да са завършили курса "Филмът като разказваческоизкуство" 1 ч.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Дефамилиаризацията или „остранностяването“ , или „ефект на отчуждаване“ като задължителен художествен подход в творчеството на филмов разказ.
 2. Сценарият като специфична художествена провокация. Основни компоненти на киносценария. Триактната сценарийна структура.
 3. Роля на лично преживяното и проучването (библиотеки, архиви, интернет, интервюта, реални обекти и субекти, филми, театрални, оперни и балетни постановки, мемоари и т.н.) Съвременното използване на митовете в киноразказа.
 4. Как да представим идеята си за филм? Съдържателни и формални изисквания за писане на анотация и синопсис. Техники за изграждане на характера - типизация, индивидуализация, диалог. Прототип. Архетип.
 5. Заглавието на филмовия разказ. Защо е важно? Как се създава? Какво съдържа доброто заглавие?
 6. Категорията „време“ във филмовия разказ. Как „времето“ се превръща в „пространство“ когато разказваме в киното?
 7. Творческа употреба на принципите за сюжетно изграждане във филмовия разказ.
 8. Филмовото пространство – с психологическа и жанрова ориентация във филма. Изграждане на визуалната образна система на филмовия разказ от сценографа и оператора въз основа на драматургията и режисьорската й интерпретация. Пластичното решение на филма – натура, декор, доодекоряване, костюм, цвят, грим, прически - и художествената им функция в реализацията на филма.
 9. Ролята на звука в изграждането и въздействието на филма. Творческа употреба на звука от сценариста и от режисьора
 10. Привлекателността на екранизациите. Какъв е подходящият текст за екранизация? Адаптация и интерпретация.
 11. Интерпретационни стратегии. Граници на интерпретацията.

Литература по темите:

Александрова, Петя. Мъките на заглавието. От словесен до кинообраз. изд. Просвета, С., 2006

Еко, Умберто. Шест разходки в горите на измислицата. Сиела, 2014

Еко, Умберто. Изповедите на младия романист. Сиела, 2014

Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация, 2008, изд.Сиела

Маклуан, М. Закони на медиите:Новата наука, С., УИ “Св.Климент Охридски”, 1995

Милев, Неделчо. Теория на елементите на киното, изд. на СУ"Св.Климент Охридски", 1998

Морен, Едгар. Масовата култура, Аскони-издат, 2001

Христова, Светла. Киносценарият – написване и пренаписване, изд.Сиела, 2011

Христова, Светла. Сценарийният сюжет, изд.на НБУ, 2010

Христова, Светла. За комедията в българското игрално кино, изд. на НБУ, 2017

Годишници на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

1. Звуко-зримият образ – сборник на департамент „Кино,реклама и шоубизнес“ (2013), изд. на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева.

2. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2013-2014 г., изд.на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева и гл. ас. д-р Румяна Стефанова. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова, ISSBN 978-954-536-886-9

3. Филмографска монография Анимационният свят на Иван Веселинов, Съставителство, редакция и предговор доц. д-р Светла Христова (2015), изд. на НБУ – на български език - ISSBN978-954-535-840-1 и на английски език: The Animated World of Ivan Vesselinov ISSBN978-954-535-842-5

4. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2014-2015, посветен на 100-годишнината на българското кино, изд. на НБУ, в сътрудничество с д-р Елизавета Боева и д-р Румяна Стефанова. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2014-2015

5. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2015-2016, изд. на НБУ, в сътрудничество с доц. д-р Елизавета Боева. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова , ISBN 978-954-535-980-4 https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2015-2016