INTB207 Цветоизграждане в интериорния дизайн

Анотация:

Курсът дава основополагащи теоретични знания и практически умения в областта на цвета. Засяга основните физични закони, познати до днес, за светлината и цветовете. Разглежда психологичните проблеми за възприемането на цвета и принципите на цветовото изграждане в творческия процес на дизайнера. Изучават се начините на смесване на цветовете, техните параметри и контрасти. Курсът обогатява художествената култура за приложението на цвета в изкуството и професионалните умения за постигане на цветова хармония в практиката на дизайнерското проектиране.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р
гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи за цветови хармонии и тяхното приложение в дизайнерската практика.

2) могат:

Да работят с цветови нюанси, гами и хармонии.


Предварителни изисквания:
Познаване на възможностите за работа с различни художествени материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината – Семестриална задача
 2. Светлината и нейната роля за възприемането на цветовете.
 3. Светлинни източници. Посоката на светлинните лъчи. Пречупване на светлината.
 4. Характер на светлината и значението и за възприемането на цвета. Отражения. Светлина и цвят. Разлагане на светлината. Откритието на Нютон и значението на приноса на Гьоте за развитието на науката за цвета
 5. Хроматични и ахроматични цветове. Яркост и светлота. Белота. Трайност на белотата. Константност на възприятието. Образуване на цветовете.
 6. Конферанс и текущо оценяване
 7. Смесване на цвета. Нюанси и отенъци. Яркост. Семестриална задача - 2
 8. Параметри на цвета.
 9. Контрасти на цвета. Едновременен контраст. Температурен контраст. Граничен контраст. Контраст на близки и далечни планове в композицията.
 10. Хармония, дисхармония и порядък
 11. Конферанс и текущо оценяване
 12. Еднозначна индукция на цвета. Неедновременен контраст
 13. Повишена чувствителност към цветното виждане
 14. Психологически аспекти на цвета. Систематика на цвета
 15. Конферанс и финално оценяване

Литература по темите:

• Райчев, Р. Символика на цвета в изобразителното изкуство Цвят и обучение. Межд. конференция, Варна 1999

• Райчев, Р. Цветовете в изкуството ЛИК София 2005

• Райчев, Р. Опит за анализ на философско-естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци Проблеми на изобразителното творчество, кн.2 "Зограф"1997

• Кандински, В. За духовното в изкуството "Касталия" София 1995

• Райън, Р. Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ. изд.Дуо дизайн София

• Стармър, А. Цветовете енциклопедия "Книгомания" София 2005