INTB035 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - II част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с приложението на декоративните и приложни елементи като част от постмодерния подход към интериорния дизайн. За целта се разглеждат и обсъждат отделни художествени произведения и подходи в сферата на съвременния дизайн - редизайн, концептуален дизайн, зелен дизайн - решават се практически задачи, въвеждат се основни понятия от областта на интериорния дизайн и се демонстрират някои от главните методи на работа. Курсът е насочен към тесните интереси на студентите, изучаващи интериорен дизайн, за да могат придобитите знания да им помогнат пряко в практическата работа. Поучените знания се прилагат в създаване на практически интериорни скици, рисунки, макети, проекти, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават декоративните и приложните елементи като част от съвременния подход към интериорния дизайн.

2) могат:

- да правят практически творчески разработки, рисунки, скици и проекти с изявени декоративни и приложни елементи, които да демонстрират познанията им за концептуален дизайн, редизайн, постмодернизъм.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Стефанова, Р. Унгарски следи в развитието на модерния дизайн, Аскони издат, С., 2015

Иванова, Н. История на дизайна, Наука и изкуство, С., 1984

Read, H. Art & Industry, Faber and Faber Limited, London, 1956

Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20-th century, Taschen, 2005

John Pile, A history of interior design, Laurence King Publishing, 2009

David Raizman, History of Modern Design, Laurence King Publishing, 2003

Средства за оценяване:

скици, рисунки,пластики, проекти

тест