SECB021 Благополучие и сигурност

Анотация:

• Курсът си поставя за цел да запознае студентите с основните теоретични постановки на благополучието и сигурността в България, ЕС и световните тенденции в тази област.

• За изпълнението на тази цел авторът си поставя следните задачи:

1. Да представи теоретичната рамка на благополучието и връзката му със сигурността.

2. Да създаде възможност за решаването на практически казуси свързани с формирането и развитието на двата процеса.

3. Да формира знания и умения у обучаемите, които да им дадат възможност да приложат получените специализирани знания от курса на местно, регионално, национално и международно равнище.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• световната и национална практика в постигането на баланс между благополучието и сигурността;

• методите и способи за политико-икономически анализ на благопорчието и сигурността;

• политиката на ЕС и Република България в областта на процесите благополучие и сигурност в контекста на националните доктрини.

2) могат:

• да анализират икономически националната и чуждестранна теория и практика с цел създаването на политики и управление на процесите благополучие и сигурност;

• да създават проекти на политики свързани с благополучието и сигурността.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия и терминологична мрежа. Благополучие и богатство. Смисълът на желанията и смисълът на богатството. Благополучие и благоденствие. Връзката благополучие – сигурност.
 2. Етапи в развитието на богатството. Ролята на времето.
 3. Ресурсен потенциал на благополучието и сигурността. Благополучие и бедност. Защо бедността проваля политическите стратегии?
 4. Благополучие и знание. Доверие, достойнство, сигурност.
 5. Причини за различното благополучие при градове с еднакъв брой население, еднаква култура и еднаква география. Трите движещи сили на революцията на богатството: отношението ни към времето пространството и знанието.
 6. Създаване на икономическо неравенство и несигурност при политически преходи.
 7. Благополучието като генератор на влошена сигурност в неправилно стратифицираните и регулирани общества. Бедност и криминални прояви в затворените и в отворените ощества. Кражбата като компенсатор на несъстоялата се доходност.
 8. Бедност и погрешност на политиките , които трябва да водят към благополучие.
 9. Как благополучието, бедността и сигурността се предопределят от инициативата на институциите и как политиците определят какви институции да имат нациите.
 10. Увеличаване на благополучието чрез просумация. Доброволна и принудителна просумация.
 11. Растеж чрез създаването на креативни институции. Развитие и отдалечаване на институциите.
 12. Различните пътища към създаването и проникването на благополучието и сигурността.
 13. Поведение и бъдеще на институциите в зависимост от създаването на благополучие или бедност.
 14. Провал на благополучието на нациите като резултат от провал на институциите.
 15. Промяна на икономическата траектория чрез промяна на институциите. Защо се провалят опитите за битка с бедността? Провалът в сигурността и насилственото стимулиране на бедността.

Литература по темите:

Българска литература:

Тофлър, Алвин, Хйди Тофлър. Революционното богатство. С., Обсидиан 2007 г.

Кругман, Пол. Амбулантно благополучие. С., «Дамян Янков» 1999г.

Стоянов, Велчо. От царството Божие до царството на парите. С., Галик, 2008 г.

Чуждестранна литература:

Acemoglu, Daron, James Robinson. Why Nations Fail? New York, Crown Business, 2012

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 60 50

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ (есе) 40 40 50

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60

(презентация)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Текущата оценка се поставя върху минимум две от зададените есета през семестъра и презентация пред колегите от курса по консултирана с преподавателя тема. Презентацията трябва да е съдържа минимум 15 слайда.

Крайната оценка се формира от тест и есе по зададена тема в деня на изпита.