SECB774 Човешкият фактор в информационните системи. Компютърна етика

Анотация:

Kурсът ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ. КОМПЮТЪРНА ЕТИКА е предназначен за изучаване влиянието на човешкия фактор в процесите на създаване, използване и управление на информационните системи.

Целта на курса е анализиране и оценяване на взаимодействието между човека и компютърните системи и разглеждане на по-специалните етични проблеми, които възникват в процеса на използване на съвременните високотехнологични постижения и Интернет.

Основни задачи на обучението:

Изучаване на аспектите на взаимното влияние между човека и информационните системи, изградени на основата на компютърните и комуникационните технологии.

Запознаване с проблемите на сигурността и надеждността на компютърните системи, в контекста на защита на информацията.

Дискутиране на правилата на компютърната етика.

Методология:

Обучението по дисциплината е изградено на базата на последователно изучаване на учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на семинарни занятия за обсъждане на получените знания.

След изучаване на лекционните материали, обучаемите анализират ефективността на конкретните технологични, технически и програмни решени и разработват самостоятелни работи.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Знания за:

Ролята на човека в жизнения цикъл на информационните системи;

Етичните правила в информационното общество.

2) Умения за:

Формулиране на изискванията към информационните системи, ориентирани към потребителите;

Създаване на политика за сигурност на информацията при използване на компютърни системи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат първоначални знания и/или умения в следните области:

" Информационни и комуникационни технологии

" СигурностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Stamatellos, G., Computer Ethics: A Global Perspective, Jones and Bartlett Publishers, 2007.

2. Szewczak, E., C. Snodgrass, Human Factors in Information Systems, IRM Press, 2002.

3. Закон за защита на личните данни, 2002.

4. Закон за защита на класифицираната информация, 2003.

5. Павлов, Г., К. Пудин, Информационна сигурност в организацията, Университетско издателство "Стопанство", София, 2011.

6. Павлов, Г., Защита на информацията, Университетско издателство "Стопанство", София, 2010.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...……70…. %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .… 30…. %