RESB503 Криза на ценностите и асиметрични заплахи

Анотация:

Асиметричните отношения се очертават, като все по-значим елемент на анализа касаещ международните отношения. Най-често, понятието „асиметрия” се използва за характеризиране на отношенията между несъпоставими по мощ и статут противници. Подчертаването на асиметричността, по правило, е свързано с парадоксалния характер на отношенията, при които по-слабият противник е в състояние да нанесе сериозен ущърб и дори да наложи волята си на по-силния.

Анализът на стратегията и тактиката на борбата на слабите срещу силните представлява и същността на проблема за „асиметричните отношения”.

Курсът на обучение по дисциплината “Криза на ценностите и асиметрични заплахи” предоставя на обучаемите необходимите знания в областта на проблемите на регионалната сигурност в условията на асиметричните опасности и заплахи.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Ненко Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Политическите и правни аспекти на борбата с асиметричните заплахи.

• Организацията на дейностите и действията по борбата с асиметричните заплахи.

2) могат:

• Максимално добре да се ориентират в същността на проблематиката, касаеща асиметричният характер на съвременните конфликти;

• Разпространяват добрите практики по осигуряването на дейностите и действията в борба с асиметричните заплахи.


Предварителни изисквания:
• познания за средата за сигурност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Морал и социология, Патрик Фаро.С, 2001

2.Психология на индивидуалното социално поведение, Ангел Величков, С2003

3. Разрешаване на конфликти, Йохан Галтунг, С 1998

4. Социологическите теории, Е. Дюркем, С 1998

5. Бжежински, З. Извън контрол - глобален безпорядък в навечерието на XXI век. София, 1993.

6.Семерджиев, Ц. Войната на мрежите. // В. журнал, № 4, 2002.

7.Стойков, С. Глобализация и тероризъм - асиметрични форми на противодействие. // В. журнал, № 5, 2003.

8.Стоянов, Р. Геополитически измерения на тероризма. // Международни отношения, № 6, 2001.

9.Христов, П. Проблеми на регионалната сигурност в условията на асиметричните опасности и заплахи. С., 2008 г..

10. Цветков, Г. Концепция на НАТО за асиметрични военни действия. сп. С., Военен журнал, бр. 3, 2008.

11. Василев, П. Насоки и принципи за изграждане на оперативните способности на въоръжените сили за борба с асиметричните заплахи. С., сп. Военен журнал, бр. 5, 2006 г.

12. Василев, П. Насоки и принципи за изграждане на оперативните способности на въоръжените сили за борба с асиметричните заплахи. С., сп. Военен журнал, бр. 5, 2006 г.

13.Дойков, Н. Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи. С. 2010

14. Дойков, Н. Тактически действия в населени места. С. 2010

15. Дойков, Н. Противодействие на тероризма. С. 2011

16. Дойков, Н Лична безопосност в полицейската дейност С. 2009 г.

Средства за оценяване:

тест-40%

курсов проект-60%