SECB001 Общество и сигурност

Анотация:

Учебният курс има за цел да представи на студентите цялостно виждане на мястото на специфичната дейност по гарантиране на сигурността в общия контекст на обществените процеси и закономерности.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

знания по: основни възгледи за обществото, за народността и нацията, за националните държави, за националната сигурност и за националните и колективни системи за сигурност r българската практика в тази област

умения по: да прилагат получените знания в анализа и интерпретацията на публицистични и в някои отношения професионални текстове по проблематиката на сигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" История

" ОбществознаниеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

І. Студентите трябва да ползват като основни учебни помагала следните учебници и монографии:

1.Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство"Стопанство"С.,2008 г.

2. Н.Слатински. Измерения на сигурността. С.,2006 г.

3. Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".

4.Арабаджийски Н. "Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР". Албатрос 2001.

5.Ил. Илиев. Управление на полицейските и специални служби. С.,2000 г.

6. Г. Стефанов. Външна политика и дипломация.С.,2006г.

7. Н.Николов.Граждански контрол над дейността на МВР. С.,2000 г.

8. Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Фонд. Демокрация и сигурност, С.,1997.

9. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Изд. Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с.

10.Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2003.

11.Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2001.

12.П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.

13.Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща "Лик".С.,2004 .

14. Ж. Стоянов. История на шпионажа. С.,1998.

ІІ. За актуална информация и действащи нормативни актове студентите се информират от следните официални страници на български държавни институции:

1. Народно събрание - www.parliament.bg

2. Министерски съвет-www.government.bg

3. Министерство на вътрешните работи - www.mvr.government.bg

4. Министерство на външните работи- www.mfa.government.bg

5. Министерство на отбраната www.md.government.bg

6. Държавна комисия по защита на класифицираната информация- www.dksi.bg

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...…40……. %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …20…….... %

РЕФЕРАТ .……40…... %