GENB018 Глобалният свят

Анотация:

• Произход и генезис на човешките цивилизации. Светът като цивилизация. Основни човешки цивилизации. Възникване на глобалния свят. Вълни на глобализацията. Сблъсъкът на цивилизациите. Бъдещето на глобалния свят .

• Глобалните проблеми и противоречия на съвременния свят. Възникване и развитие на глобалните проблеми. Генезис и класификация на глобалните проблеми. Глобално затопляне. Глобална демографска криза. Продоволствения проблем. Противоречието “Север- Юг”. Съвременна надпревара във въоръжаването. Глобални енергийни проблеми. Пътища и възможности за тяхното решаване.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р
доц. Михаел Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Притежават задълбочени знания за произхода и генезиса на човешките цивилизации. Познават закономерностите на развитие на глобалния свят. Получават системни знания за глобалните проблеми на съвременния свят и възможностите за тяхното преодоляване.

2) могат: да анализират в исторически и съвременен аспект проблемите на функционирането на съвременния свят, да познават и използват класическите и съвременни автори по проблема и да възприемат критично основните хипотези и концепции на отделните автори и школи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания да произхода на човека, за историята и за историческите преодизации.

Да имат обща представа от понятията "цивилизация" и "глобализация".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел. Политика, С., 1994.

2. Бжежински Зб.. Голямата шахматна дъска. С. 1997

3. Богданов Б. Европа- разбирана и правена. С.,2001.

4. Бодрийар Ж. Дух терроризма// Геополитика террора. М., 2002.

5. Владимиров А.И. Стратегические этюды. М., 2002.

6. Гидънс А. Третият път. С.,1999 .

1. Гълъбов А., Етническият проблем в България. Фондация “Свободна инициатива”. С. 1995

2. Дарвин, Ч., Произход на видовете и половият подбор. Превод на бълг. от П. Балева, ІІ изд.

3. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

7. Дугин А. Основы геополитики. М., 1997.

8. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО – заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004.

9. Йончев Д. Равнища на сигурност. Изд. На НБУ. С.,2005л

10. Кисинджър Х. Дипломацията, С. 1997.

11. Кисинджър Хл Политиката. С.,2001 г.

12. Мизов, М.(съставител), Глробализация, евроинтеграция, национална държава., С., 2003.

13. Мэхен А. Влияние морской силы на историю: 1660-1783. М.-Л., 1941.

14. Недев Тл Геополитика. Бъдещото на човечеството. Варна, 2001 г.

15. Пансарин, А., Искушение глобализмом., М., 2002.

16. Поршнев, Б. Ф. За началото на човешката история. Първо издание 1974, второ изд. 1991.

17. Строс Клод-Леви, „Елементарни структури на родството“ (1949)

18. Тихонравов Ю.В. Геополитика, М., 1998.

19. Тойнби, А. Изследване на историята. Православната цивилизация.

20. Фетийо, Ф., Реквием за една загинала империя. С., 2003.

21. С. Хънтингтън. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С., 1999.

22. Фукояма Ф. Краят на историята. С.,1999г.

23. Хаусхофер К. Континентальный блок // Хаусхофер о геополитике. М., 2001.

24. Цыганков, П.А., Теория международных отношений. М., 2002.

25. Хънтингтън С. Сблъсъкът на цивилизациите. С., 1995.

26. Шаму Ф. Гръцката цивилизация. Превод от фр. С., 1997.

27. Brzezinski Zb. Living With a New Europe // The National Interest, Summer. 2000.

28. Haushofer K. Grundlagen, Wesen und Ziele der Geopolitik. B., 1928.

29. Hendrickson, W.(Editor), The Morality of Capitalismqw N.Y., 1992,

30. Kjellen R. Staten som Lifsform, Stockholm, 1916.

31. Kjellen R. Der Staat als Libens form, B., 1917.

32. Kissinger H., Does America Need a Foreign Policy?, N,Y, L.,Toronto, Sydney, Singapore, 2001.

33. Kristof L. The Origins and Evolution of Geopolitiks // The Journal of Conflict Resolution 1960, N 1.

34. Mackinder H. Democratic Ideas and Reality. N.Y., 1962,

35. Santoro C. Progetto di ricarca multibunjionale 1944-1955. Milano, 1994.

36. Spykman N. America’s Strategiy in World Politics. Hamdem, 1942.

37. Жак Атали. Кратка история на бъдещето. С., 2007

38. Улрих Бек. Световното рисково общество. С., 2001

39. Чомски Н. Година 501: завоюването продължава. С.1997.

Средства за оценяване:

Самостоятелната работа е свързана с темите на семинарите и се представя на тях.

Вид на самостоятелната работа: Анотация или резюме - 5%; реферат - 10% ; курсова работа -15% ;

Проверка и индивидуална работа със студентите: Презентация - 10%; участие в дискусии - 5%; тест – 15%

По време на семестъра се попълват контролни тестове и се разработват тектсове, като студентът натрупва минимум три текущи оценки.