ARHM462 Семинар: Средновековна керамика: внос и местна продукция

Анотация:

Целта на курса е да задълбочи познанията на студентите, специализиращи средновековна българска археология, върху керамиката - един от най-важните археологически извори.Да ги запознае с методите за обработка на керамиката, като се обърне особено внимание върху терминологичната прецизност при работа върхукласификация и типология на керамиката.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи и методи за обработка на керамичен материал. Еволюцията в развитието на формите, орнаментацията и техниката на производство.

2) могат:

Могат да разпознават разнообразни произведения на керамичното производство при теренна работа и работа в музеи, определят техния характер; подготвят студии от областта на материалната култура, както и по теоретични въпроси по разнообразни проблеми; адекватно да участват в международни дискусии по въпроси на средновековната българска и византийска археология.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Керамика от ранното средновековие (7-10 в.)
  2. Керамика от зрялото средновековие (11-14 в.)
  3. Технически характеристики на керамичното производство.

Литература по темите:

Айналов, Д.

1926-27 Боянская роспись 1259. – ИБАИ І

Алексиев, Й.

1976 Църква №21 на хълма Царевец във Велико Търново. – Археология 2

1995 Преславската традиция в културата на столичния Търнов. – В: 1100 години Велики Преслав. Шумен

Ангелов, Н.

1964 Средновековният Търнов според изворите от ХІІ-ХІV в. и досегашните археологически разкопки. – ИОМВТ 2

1980 Патриаршеският комплекс на Царевец през ХІІІ-ХІV в. Царевград Търнов 3. София

Аранц, М.

1979 Как молились Богу древние византийцы. Ленинград

Архитектурата на Първата и Втората българска държава. 1975. София

Бакалова, Е.

1976 Стенописите на църквата при с. Беренде. София

1977 Бачковската костница. София

Бичев, М.

1965 Стенописите в Иваново. София

Божков, А.

1962 Стенописите в Беренде – бележит паметник на българската живопис. – Изкуство 4-5

1985 Търновска средновековна художествена школа. София

Бояджиев, Ст.

1969 Църквата “Св. Йоан Предтеча” в Асеновград. – ИБД 1

1993 Църквата в с. Орешец, Белоградчишко и мястото и в развитието на българската средновековна архитектура. – Приноси към българската археология ІІ

Бояджиев, Ст., Н. Чанева-Дечевска, Л. Захариева

1982 Изследвания върху архитектурата на българското средновековие. София

Вагнер, Г.

1986 Византийский храм как образ мира. – Византийский Временник 47

Валенис, Г.

1976 Скитът “Глигора”. – МПК 3

Василев, А., Т. Силяновска-Новикова, Н. Труфешев, И. Любенова

1973 Каменна пластика. София

Василева, Д.

1972 Шест средновековни църкви в района на София. – МПК 4

1977 По въпроса за датирането на някои средновековни сгради в София.

1989 Църквата “Св. Спас” в София. – Сердика 2

Василиев, А.

1950 Църкви и манастири из Югозападна България. – РП 4

1953 Ивановските стенописи. София

1960 Ктиторски портрети. София

1964 Проучвания на изобразителното изкуство из някои селища по долното течение на Струма. – Известия на института по изобразителни изкуства 7

Вачев, Хр.

1992 Опит за тълкуване на изображенията върху един капител от Царевец. – Приноси към Българската археология І

Вълов, В.

1977 Водоснабдяването на средновековните български градове и крепости (VІІ-ХІV в.). – Археология 1

Георгиева, С.

1967 Нови данни за църквата “Св. Петка” и джамията на Царевец във Велико Търново. Археология 2

Георгиева, С., Я. Николова, Н. Ангелова

1973 Архитектурата на двореца. – Царевград-Търнов І

Геортиева, С., Н. Гиздова

1966 Средновековната крепост Цепина. – ИАИ ХХІХ

Грабар, А.

1922-23 Болгарские-церкви-гробницы. – ИБАИ І

1924 Боянската църква. София

1925 До-история болгорской живописи. – В: Сб. в чест на Васил Златарски. София

Грозданов, Ц.

1983 Охридско зидно сликарство од ХІV в. Охрид

1990 Проучвнье на живописот во Св. Климент (Богородица Перивлептос). Скопие

1990 Композицията опсадата на Цариград во црквата Св. Петар во Преспа. – Студии за Охридскиот живопис. Скопие

Дерменджиев, Е.

2000 Към фортификацията на средновековната крепост върху хълма Царевец във Велико Търново. – Археология 3-4

Джамбов, Хр., Р. Морова

1975 Архитектурни проблеми на Асеновата крепост в ветлината на новите разкопки. – В: Архитектурата на Първа и Втора българска държава. София

Джингов, Г.

1964 Крепостта Бялград при Преслав. – ИАИ ХХVІІ

1972 Средновековната църква в Калиакра. – ИАИ 33

Димов, В.

1915 Разкопките на Трапезица в Търново. – ИБАД V

Долмова-Лукановска, М., В. Илчева

1986 Археологически проучвания на обект Царевец – средновековна улица. – ГМСБ ХІІ

Дончева-Петкова, Л.

1979 Грифонът в изкуството на средновековна България. – Археология 4

Иванов, Й.

1911 Асеновата крепост над Станимака и Бачковския манастир. – ИБАД 2, 1-24

1912 Старинни църкви в Югозападна България. – ИБАД 3, 1, 53-72

Кръстев, К., В. Захариев

1960 Стара българска живопис. София

1970 Български старини в Македония. София

Иванова, В.

1925 Стари църкви и манастири в българските земи. – ГНМ ІV

Йосифова, М.

1993 Градоустройсво и архитектура на Външния град в средновековна Калиакра. – Приноси към българската археология ІІ

Каменна пластика. 1973, София

Квинто, Л., Й. Йорданов

1982 Църква от ХІІ в. при с. Леденик, Великотърновски окръг. – Археология 1

Кожухаров, Г.

1950 Башовичката черква. – ИАИ ХVІІ

1974 Сводът в античността и средновековието. София

1987 Средновековната черква “Св. Руян” в с. Орешец, Белоградчишко. – ИБИД ХХХІХ

Краснопольцев, Н.

1892 Типик цервы “Св. София” в Константинополе. – Летопись Историко-филологического общества при имперском Новоросийском университете 2.

Кръстев, К.

1962 Стенописите в болярската църква при Калотино. – Изкуство 6

Лишев, Ст.

1970 Българският средновековен град. София

Мавродинов, Н.

1934 Външната украса на старобългарските църкви. – ИБАИ 8

1936 Проучвания върху старобългарското изкуство. – ГНАМ 6

1926-31 Църкви и манастири в Мелник и Рожен. – ГНАМ 5

1931 Еднокорабната и кръстовидната църква по нашите земи до края на ХІV в. София

1938-39 Византийската и старобългарска архитектура. – Родина І,2

1943 Боянската църква и нейните стенописи. София

1946 Византийска и старобългарска архитектура. – Архитектура І,1

1946 Старобългарската живопис. София

1955 Византийската архитектура. София

1959 Старобългарското изкуство в ХІ-ХІІІ в. София

1973 Боянската църква. София

Мавродинова, Л.

1966 Земенската църква. София

1967 Останки от стенописи в църквата при Асенова крепост. Известия на института по история 10, 63-80

1969 Св. Теодор – развитие и особености на иконографския му тип в средновековната живопис. – ИИИ 13, 33-52

1969 Църквата в Долна Каменица – стенописи от времето на Михаил Шишман. – София

1970 Към въпроса за съществуването на Търновската живописна школа – стенописите при Трапезица. – ИИИ 14, 85-116

1973 Пространството и архитектурния декор в източнохристиянската средновековна живопис. – Изкуство 23, 2, 29-34

1974 Стенописите на църквата “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново. София

1975 Църквата “Св. Никола” при Мелник. София

1976 Стенописи от времето на цар Иван Асен ІІ при Иваново. – Изкуство 26, 7 – 13

1976 Традиция и нови моменти в българската монументална живопис през ХІІІ в. – В: Традиция и нови черти в българското изкуство. Сборник от научни изследвания и съобщения. София, 7-20

1980 Земенската църква. История, архитектура, живопис. София

1981 Изкуството на Втората българска държава. – В: България 681-1981. София, 160-169

1983 За декоративната система и идейно-смисловото съдържание на Боянските стенописи. – Проблеми на изкуството 16, 40-45

1985 Стенописен орнамент. София

1985 Скалните скитове при Карлуково. София

1991 Новооткрити средновековни стенописи в църквата “Св. Георги” в Колуша, Кюстендил. – Старобългарска литература 25-26, 194-210

1995 Стенната живопис в България до края на ХІV в. София

Матанов, Хр.

1987 Нови сведения за родствениците на деспот Елтимир (Алдемир). – ГСУ – Научен център за славяно-византийски проучвания “И. Дуйчев” 1

Марди-Бибикова, В.

1972 Новооткрити стенописи в църквата при Земенския манастир. – Изкуство 10

Миланова, О.

1998 Погребение в църквата “Св. Никола” в Мелник. – Археология 1-2

Миятев, Кр.

1924 Мозайките на Трапезица. – ИБАИ 1, 163-174

1925 Декоративната система на българските стенописи. – Сб. в чест на Васил Златарски. София, 135-149

1934 Пещерната църква “Св. Марина”. – ГНМ 6

1937 Изкуството през Второто българско царство. София

1955 Една надгробна скулптура от двореца в Търново. – ИАИ ХІХ

1965 Архитектурата на средновековна България. София

Морова, Р.

1987 Феодалният замък на Асеновата крепост. – В: Средновековният замък в българските земи ХІІ-ХІV в. Сопот

1990 Владенията на Бачковския манастир в Родопите през ХІІ-ХІV в. – ИМЮБ 16

Мутафчиев, П.

1922 Боженски надпис. – Сп БАН 22

1931 Из нашите старопланински манастири. – Сборник на БАН 27, 1-121

1931 Към църквоно-историческата география на Пловдивско. – В: Сборник в чест на пловдивския митреполит Максим. София, 87-113

Нешева, В.

1984 Мраморен релеф на двуглав орел от Мелник. – Археология 2-3

Николова, Б.

2002 Православните църкви през българското средновековие. София

Николова, Я.

1968 Църквата “Св. Параскева” във Велико Търново. – ИОМВТ 4

1985 Църквата “Св. Димитър” във Велико Търново. – Археология 1

1985 Църквата “Св. Димитър” и въстанието от 1185 г. – В: Културата на среднвековния Търнов. Соия

Николова, Я., Н. Ангелов

1964 Средновековна църква в западния склон на хълма Момина крепост. – ИОМВТ 2

Нурков, Х., А. Попов

1979 Манастирски комплекс на хълма Царевец. – ГМСБ 5

Овчаров, Н.

2000 Развитие на олтарната част в главната църква на манастира “Св. Йоан Продром” в град Кърджали. – Археологически вести

Овчаров, Т.

1989 Средновековна църква на източния склон на хълма Царевец. – Духовна Култура 4

1993 Външна украса на средновековните търновски църкви (ХІІІ-ХІV в.). – Приноси към българската археология ІІ

Панайотова, Д.

1964 Църквата “Св. Тодор” при Бобошево. - Известия на института по изобразителни изкуства 7

1965 Стенописи от пещерната църква “Глигола” при Карлуково. – Изкуство 1

Писарев, А.

1982 За архитектурния план на средновековните църкви в Търново. – ГМСБ VІІІ

Писарова, В.

1992 Култът към Св. Богородица в сакралната защита на средновековния град. - Приноси към Българска археология І

Поливяни, Д.

1989 Средновековният български град през ХІІІ-ХІV в. София

Попов, А.

1978 Нови данни за градоустройството на хълма Царевец. – Векове 5

Прашков, Л.

1973 Хрельовата кула. История, архитектура, живопис. София

1984 За Търновската живописна ихроноогията на нейните паметници в края на ХІІ до края на ХІV в. – В7 1300 години българско изобразително изкуство. София

Протич, А.

1925 Югозападната школа в българската стенопис през ХІІІ-ХІV в. - В: Сб. в чест на Васил Златарски. София, 291-342

1930 Художествените паметници на цар Иван-Асена ІІ. – БИБ ІІІ,3, 149-186

Панайотова, Д.

1965 Болгарская живопис ХІV века. София

Рашенов, А.

1930-31 Българска школа във византийски стил. – ИБАИ VІ

1932 Месемврийските църкви. София

Робов, М.

1993 Квартала в западното подножие на хълма “Момина крепост” във Велико Търново в светлината на новите археологически проучвания. – Приноси към българската археология ІІ

Расолска-Николовска, З.

1985 О ктиторским портретима у цркви Св. Богородице у Кучевишту. – Зограф 16

Смядовски, Т.

1991 Ктиторски портрет на деспот Деян от Земенския манастир и датирането на стенописите. – Български език 2

Славчев, П.

1985 Жилищен квартал по западния склон на Царевец. – В: Културата на средновековния Търнов. София

Средновековният български град. Научни конференции №2. 1980, София

Средновековният замък в българските земи през ХІІ-ХІV в. 1987, Сопот

Тафт, Р.

1992 Византийското богослужение. Кратка история. София

Тулешков, Н.

1988 Архитектурата на българските манастири. София

Успенский, Ф.

1902 О древностях города Тырново. – ИРАИК 7, 1-24

Фериjанчиh, Б.

1960 Деспоти у Византии и Jужнословенским земльма. - Београд

Филов, Б.

1924 Старобългарското изкуство. София

1930 Старобългарската живопис през ХІІІ и ХІV в. БИБ ІІІ,1, 52-75

1933 Софийската църква “Св. Георги”. София

Харбова, М.

1978 Укрепеният български средновековен град. София

1981 Отбранителни съоръжения в българското средновековие. София

Цончева, М.

1979 Църквата “Св. Георги” в София. София

Чанева-Дечевска, Н.

1970 Триконхалните църкви от ІХ-ХІVв. в българските земи. – Археология 4

1988 Църковната архитектура в България през ХІ-ХІV в. София

Шкорпил, К.

1910 План на старата българска столица във Велико Търново. – ИВАД І

Янкулов, И.

1993 По проблема за църковните звънарници в българската средновековна архитектура. – Приноси към българската археология ІІ

Filov, B.

1919 L’Ancien art Bulgare. Bern

Genov, G., A. Kirin

1993-94 New Date of the Fourteenth Century Mural Paintings in the Church of St. Nicols (St. Nicolas) in Kalotino. – Зограф 23

Grabar, A.

1928 Recherches sur le influences orientales dans l’art Balkanique. Paris

1928 La peinture religieuse en Bulgarie. Paris

1961 Bulgarie. Peintures murales du Moyen Age. New York

Mathews, Th.

1971 The Early Churches of Constantinople architecture and liturgy. Philadelphia

Mavrodinova, L.

1991 Sur la datation des peintures murales de l’eglisse de Backovo. - , 1121-1140

Protitch, A.

1930 Le style de l’ecole Tirnovo au XIIIe et au XIVe s. – L’Art Byazntin chez les les Slaves (rec. Th. Ouspensky) 1, 92-101

1942 Ikonographie und byzantinische Kunst. Sofia