ARHM251 Археологически аспекти на римското военно дело

Анотация:

Специализираният лекционен курс върху военното дело в Рим има за цел да запознае студентите с развитието на военното дело през републиканския период и епохата на Принципата. Курсът ще разшири познанията им върху различните аспекти на римското военно дело, включващи организацията на римската армия, тактиката, въоръжението и етническия й състав.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Развитието и устройството на римската армия, военните реформи през републиканската и императорската епоха, както и елементите на въоръжение, военните тактики и основите на фортификацията.

2) могат: да типологизират и датират различни елементи на въоръжението.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Извори за римското въоръжение и военно дело
 2. Типология на фортификационните съоръжения
 3. Планировка и архитектура на военните лагери
 4. Въоръжението на римската армия
 5. Защитно въоръжение. Метални ризници
 6. Защитно въоръжение. Шлемове
 7. Защитно въоръжение. Щитове
 8. Нападателно въоръжение. Мечове и ками
 9. Нападателно въоръжение. Копия
 10. Нападателно въоръжение. Лъкове и прашки
 11. Парадно въоръжение
 12. Бойни награди
 13. Допълнителна екипировка
 14. Обсадна техника и артилерия
 15. Бойни кораби

Литература по темите:

Боянов, И. Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I – III в.). С., 2008 г.

Иванов, Р. 1999. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий.

Банев, К. 2003. Auxilia Augusta Thracum. В: Studia Archaeologica, Suppl. 1 (2003). Сборник в памет на д-р Петър Горбанов, 540-551.

Боянов, И. 2008. Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I-III в.).

Герасимова, В. 1970. Дислокация на римските помощни войски в провинция Мизия от 44 – 86 г. на н. е. Археология, 1970, кн. 4, 22 – 33.

Герасимова-Томова, В. 1972. Римските помощни войски на провинция Мизия І – ІІІ в. Автореферат.

Герасимова-Томова, В. 1985. Филипопол и гвардията на римските императори. В: Юбилеен сборник 100 години Народен музей – Пловдив. Том ІІ, 1985, 91 – 95.

Геров, Б. 1949. Романизмът между Дунава и Балкана. Ч. 1. От Август до Хадриан. – ГСУ ИФФ, 45, 1948/1949, 4 – 91.

Геров, Б. 1953. Романизмът между Дунава и Балкана. Ч. 2. От Хадриан до Константин Велики. – ГСУ ФФ, 47 (1950/1952), 1953, 17 – 409.

Геров, Б. 1967А. К вопросу о включении рабов в римское войско при Августе. Античное общество (Труды конференции по изучению античности). М., 1967, 23-28.

Иванов, Р. 1984. Заплащане, награди и наказания в римската войска през Принципата. ВИСб, III, 1984, 180 – 192.

Иванов, Р. 1999. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий.

Иванов, Т. 1964. Към въпроса за лагеруването на cohors II Lucensium в град Германия. Археология, 1964, кн. 1, 20 – 23.

Кадеев, В., А. Матемьянов. 1996. Ветераны римской армии в Нижней Мезии и Фракии в первых веках н. э. Анали, III, 1996, кн. 1 – 4, 75 – 89.

Николов, Д. 1990. Ветерани от Legio XXX Ulpia в Августа Траяна (провинция Тракия). Археология, XXXII, 1990 г., кн. 4, с. 34 – 36.

Николов, Д. 2002. Ветерани в Августа Траяна. В: Studia Archaeologica, Suppl. 2 (Сборник изследвания в чест на проф. Атанас Милчев). С., 2002 г., с. 128 – 129.

Тачева, М. 2000. Власт и социум в римска Тракия и Мизия.

Тачева, М. 2004. Власт и социум в римска Мизия и Тракия. Книга 2.

Утченко, С. 1962. Римская армия в І в. до н. э. ВДИ.

Ферjанчић, С. 2002. Насельаване легиjских ветерана у Балканским провинциjама I – III век н. е.

Филов, Б. 1906. Помощните войски на Мизия. ИИД, ІІ, 1906.

Штаерман, Е. 1946. Этнический и социальный состав римского войска на Дунае. ВДИ, 1946, кн. 3.

Alston, R. 1994. Roman military pay from Caesar to Diocletian. The Journal of Roman Studies, 84, 1994, 113 – 123.

Benes, J. 1978. Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia.

Breeze, D., B. Dobson. 1969. The Rome cohorts and the legionary centurionate. Epigraphische Studien, VIII, 24 – 10.

Domaszewski, A. 1967. Die Rangordnung des romischen Heeres. Bonn. Jahrb., Beiheft XIV.

Filov, B. 1906. Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diocletian.

Forni, G. 1953. Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano.

Forni, G. 1974. Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell’Impero. In: Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt, II, 1974, 339 – 391.

Forni, G. 1992. Esercito e marina di Roma antica: raccolta di contributi.

Gerov, B. 1967. Epigraphische Beitrage zur Geschichte des mosischen Limes in vorclaudischer Zeit. In: AAAS-Hung., 4, 1967, 85 – 105.

Gerov, B. 1977. Zum Problem der Entstehung der romischen Stadte am Unteren Donaulimes. Klio, LIX, 1977, 2, 299 – 309.

Gerov, B. 1979. Die Grenzen der romischen Provinz Thracia bis zur Grundung des Aurelianischen Dakien. In: Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt II, 7 (1), 1979, 212 – 240.

Keppie, L. 1988. The Making of the Roman Army. From Republic to Empire.

Keppie, L. 1997. The changing face of the Roman legions (49 BC – AD 69). Papers of the British School at Rome, LXV, 1997, 89 – 102.

Keppie, L. 2000. Legions and Veterans. Roman Army Papers 1971 – 2000.

Keppie, L. 2001. Army and Society in the Late Republic and Early Empire. In: War as a Cultural and Social Force. Essays on Warfare in Antiquity. 2001, 130 – 136.

Kolendo, J. 1977. Le recrutement des legions au temps de Neron et la creation de la legio Italica. In: Limes: Akten des XI Internationalen Limeskongresses, 1977, 399 – 408.

Le Bohec, Y. 1990. L’armee romaine sous le Haut-Empire.

Link, S. 1989. Konzepte der Privilegierung romischer Veteranen.

Mann, J. 1963. The raising of new legions under the Principate. Hermes, LXXXX, 1963, 483 – 488.

Mann, J. 1983. Legionary Recruitment and Veteran Settlements during the Principate.

Mirkovic, M. 1998. The Legio VIII Augusta in the Balkans. Novaensia, X, 1998, 89 – 98.

Mrozewicz, L. 1989. Die Veteranen in den Municipalraten an Rhein und Donau zur Hohen Kaiserzeit. Eos, LXXVII, 1989.

Mrozewicz, L. 1995. Legionisci Mezyjscy w I wieku po Chrystusie.

Parker, H. 1928. The Roman Legions.

Passerini, A. 1939. Le coorti pretorie.

Popescu, F. 2002. Trupele auxiliare romane din Moesia Inferior. In: SCIVA, LII – LIII, 2001 – 2002, 173 – 242.

Ritterling, E. 1924. Legio. RE XII 1924, 1186 – 1829.

Saddington, D. 1982. The Development of the Roman Auxiliary Forces from Caesar to Vespasian (49 BC – AD 79).

Sarnowski, T. 1988. Wojsko rzymskoe w Mezji Dolney i na polnocnym wybrzezu morza czarnego. In: Novaensia, III, 1988.

Speidel, M. 1992. Roman Army Pay Scales. JRS, LXXXII, 1992, 87 – 106.

Starr, P. 1962. The Roman Imperial Navy (31 B.C. – AD 324).

Strobel, K. 1984. Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des mittleren und unteren Donauraumes in der hohen Kaiserzeit.

Wagner, W. 1938. Dislokation der romischen Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien.

Webster, G. The Roman Imperial Army. New York, 1994.

Средства за оценяване:

1. Курсова работа

2. Курсова работа