ARHM860 Семинар: Праистория на прехода и културното развитие

Анотация:

Цел на курса е запознаването с основи теми на археологията на прехода. Това включва представянето на социални теории за причините и механизмите на културно-историческото развитие и приложенията им в археологията. Ще бъдат разгледани примери от бронзовата епоха в Югоизточна Европа.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да подхождат към една от най-важните теми в науките на миналото – изследването на прехода от един стадии на обществено-икономическо развитие към друг

2) могат:

Да разработват и представят (устно и писмено) въпроси по темата.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Betancourt, Ph. P.

1976 The End of the Greek Bronze Age. Antiquity, 50, 1976.

Coulson, W. D. E.

1986 The Dark Age Pottery of Messenia. Goteborg 1986.

Deger-Jalkotzy, S.

1977 Fremde Zuwanderer im spatmykenischen Griechenland. Wien 1977.

Drews, R.

1993 The End of the Bronze Age - Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C.

Princeton.

Gitin, S. / A. Mazar / E. Stern (eds)

1998 Mediterranean Peoples in Transition. Thirtent to Early Tenth Centuries BCE. In Honor

to Prof. Trude Dothan. Israel Exploration Society, Jerusalem 1998

Hallager, B. P.

1984 A new social class in Late Bronze Age Crete: foreign traders in Khania. In: O.

Krzyszkowska / L. Nixon (Hg.) Minoan Society. Proceedings of the Cambridge

Colloquium 1981, Bristol 1983, 111-119.

Hooker, J. T.

1982 The End of Pylos and the Linear B Evidence. SMEA 23, 1982, 209-217.

Kilian, K.

1980 Zum Ende der mykenischen Epoche in der Argolis. JbRGZM 27, 1980, 166-195.

1985 La caduta dei palazzi micenei continentali: aspetti archeologici. In: D. Musti (ed.) Le

origini dei Greci: Dori e mondo Egeo, Roma, 73-95.

Kimmig, W.

1964 Seevolkerbewegung und Urnenfelderkultur. Ein archaologisch-historischer Versuch.

In: von Uslar, R. / K. Narr (Hg.), Studien aus Alteuropa I, Beihefte d.Bonn. Jahrbuch.

Bd. 10 / I, 257 ff.

Pilides, D.

1994 Handmade Burnished Wares of the Late Bronze Age in Cyprus. Jonsered 1994, Paul

Astroms Forlag.

Snodgrass, A.M.

1989 The Coming of the Iron Age in Greece: Europe Earliest Bronze / Iron Transition. in:

The Bronze-Iron Transition in Europe, 43-67. BAR 183(IS), 1989, 22-35.

Ward, W. / M. S. Joukowsky (Hrg)

1992 The Crisis Years: The 12th Century B.C. From Beyond the Danube to the Tigris.

Dubuque.

Средства за оценяване:

писмени задачи

практически задачи