ARHM901 Статистически методи в археологията

Анотация:

Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят да се ориентират в специфичната терминология, която се използва от статистиката при анализа на многомерни данни от археологични проучвания;

запознати са с основните теоретични положения на статистическия подход при анализа на многомерни данни;

умеят да разпознават практическите ситуации, в които тези статистически методи биха били полезни и уместни;

умеят да работят с специализираните готови програмни пакети и да интерпретират съдържателно получаваната информация;

да се ориентират в научната литература, която използва методите за анализ на многомерни данни


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Калинов К. (2001) СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ. НБУ, София.

2. Калинов К. (1991) СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Микрокомпютърен подход). Логос, София.

3. Клаус Г., Х.Ебнер (1971) ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ЗА ПСИХОЛОЗИ, СОЦИОЛОЗИ И ПЕДАГОЗИ. Наука и изкуство, София.

4. Fletcher M., Lock G.R. (1994) DIGGING NUMBERS. Elementary Statistics for Archaeologists. Oxford University Committee for Archaeology, Oxford.

5. Moore D., G.P.McCabe (1989) INTRODUCTION TO THE PRACTICE OF STATISTICS. W.H.Freeman&Co, New York.

Средства за оценяване:

тест