ARHM448 Проект: Амфори и амфорни печати

Анотация:

Да даде на студентите обща представа за историята и състоянието на амфорологията, като специализирана дисциплина. Да ги запознае с основните видове амфори и амфорни печати, характерни за археологическите обекти в Древна Тракия. Да ги подготви за работа със съвременните бази от данни. Да създаде умения за самостоятелни изследвания и работа в кооперация с наши и чужди специалисти.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Имат съществени знания в областта на амфорологията и характеристиките на основните типове гръцки амфори, произвеждани през периода VІІ-ІІІ в. пр. н. е. Познават основната част от находките на гръцки амфори в Древна Тракия.

2) могат:

Да документират според съвременните критерии амфори и амфорни печати. Да ползват съществуващите бази от данни и да ги допълват. Да провеждат изследвания – самостоятелно или в кооперация с наши и чужди учени – върху гръцките амфори.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Амфорен внос от архаичната епоха в Тракия
  2. Амфори и печати в Тракия от класическата епоха
  3. Амфори и печати в Тракия от елинистическата епоха

Литература по темите:

Ju. Badal`anc. La Rhodes hellenistique et la Nord de la mer Noir. Dans: Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noir. Ex-en-Provence, 1999.

L. Buzoianu. L`importations d`amphores a Tomis dans la period hellenistique. Pontica, XXV, 1992, 99-167.

V. Canarace. Importul amphorelor stampilate la Istria. Bucucresti, 1957.

B. Clinkenbeard Lesbian Wine and Storage Amphoras. A Progress Report on Identification. Hesperia, 1982, vol 51.

E. Doger. Premier remarques sur les amphore Clasomenes. BCH, 1986, suppl. XIII.

A. Doulgeri-Intzesiloglu, Y. Garlan. Vin et amphores de Peparetos et d`Ikos. BCH, 64, 1990, 375-388.

G.Finkelsteijn. Chronologie detaillee et revisee des eponimes amphoriques rhodiens, de 270 a 108 av. J-C. environ. Premier bilan. BAR, 990, Oxford, 2001.

Y. Garlan. Les Timbres Amphoriques de Thasos. ET, XVIII. Athen, 1999.

Y. Garlan. Amphore et timbres amphoriques grecs : entre erudition et ideologie. Memiore de l`Academie de belles-lettres. NS. V. XXI. Paris, 2000.

Y. Garlan. Les timbres ceramiques sinopeens sur amphores et sur tuiles trouves a Sinope. Presentation et catalogue(avec la collaboration de Hikmet Kara)., Varia Anatolica XVI, Corpus International des Timbres Amphoriques 10 (2004).

J.-Y. Emperuer., A. Hesnard. Les amphores hellenistiques. Dans : Ceramique hellenistique et romaines. II. Besanson, 1987.

J.-Y. Empereur., A. Hesse., N. Tuna. Les ateliers d`amphores de Datca, peninsule de Cnide. Dans: Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noir. Ex-en-Provence, 1999.

L. Getov. On the chronology of Amphora stamps of ????????ninsule de Cnide. ?. Thracia, 13, 2000, 149-153.

Grace W. Amphoras and the ancient Wine Trade. Athens; Princeton. 1971.

Grase W. Samian amphoras. Hesperia, 1971.

Koehler C., Amphoras on amphoras. Hesperia. 1982.

N. Mateevici. Amforele grecesti imediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin in sec. VI – inceputul sec. II a. Chr. Chisinau, 2007.

T. Stoyanov. The Parmeniskos Amphora Group – New Data and Reflections of Production Centers and Chronology. Archaeologia Bulgarica, 2003, 35-43.

Ch. Tsochev. Black Sea trade amphorae. In: Pistiros III. Excavations and Studies. J. Bouzek, L. Domaradzka, Z. Archibald (editors). Charles University in Prague, 2008, 187-189.

Whitbread I. Greek Transport Amphorae. A Petrological and Archaeological Study. Athens, 1995.

А. Абрамов. Тиология и хронология амфор д. Хиос. В: Древности Боспора, вып. 5, 2002.

П. Балабанов. Вносът на амфори в Тракия преди елинистическата епоха. Stephanos Archaeologicos in honorem Professor Ludmili Getov. С., 2005, 28-41.

Ю. Бадальянц. Вопросы хронологической классификации родосских керамических клейм. Klio, 1989, 1, 226-240.

Борисова В. 1974. Керамические клейма Херсонеса и класификация херсонисских амфор. НЭ, ХІ, 1974.

Внуков С. Причерноморские амфоры І в. до н. э. – ІІ в. н. э. М., 2003.

Л. Гетов. Амфори и амфорни печати от Кабиле /ІV-ІІ в. пр. н. е./. С. 1994.

Ив. Карайотов, П. Кияшкина, Д. Господинов. Бургас, вечното пристанище. Бургас, 2002.

Келер К. 1992. Общая типология и хронология коринфских транспортных амфор. В: Греческие амфоры. Саратов, 1992.

М. Лазаров, Антични амфори (VІ-І в. пр. н. е.) от Българското Черноморие. ИНМВ, ІХ, 1973.

М. Лазаров. Амфорни печати от Одесос. ИНВМ, Х, 1974, .

М. Лазаров. Непубликувани антични амфори и амфорни печати от българското Черноморие. ИНВМ, ХІ, 1975.

М. Лазаров. Търговските връзки на Родос със западнопонтийските градове през елинистическата епоха. ИНВМ, ХІІІ, 1977, 1-49.

М. Лазаров. Синопе и западнопонтийския пазар. ИНМВ, ХІV, 1978.

М. Лазаров. Разпространението на хераклейските амфори и печати в Тракия. – ИНМВ, ХVІ, 1980, 5-21.

М. Лазаров. Потъналата флотилия. В. 1980.

Търговията на Хиос със западнопонтийските градове. ИНМВ, ХVІІІ, 1982.

Лейпунская Н. Керамическая тара Ольвии. Киев, 1981.

С. Монахов. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Саратов, 2003.

Е. Туровский, Е. П. Николаенко, В. Горячук, И. Ладюков. Древние амфоры в Северном Причерноморье. Киев, 2001.

Ч. Цочев. Тасос и Тракия. Проблеми на икономическите отношения V-ІІІ в. пр. Хр. (по данни на амфорната тара). Автореферат на докторска теза. С., 2008.

• И. Църов. Траките край Атрюс. Търговски контакти с гръцкия свят през елинизма. ИРИМ Велико Търново, ХІІ, 2007, 21 – 38.

Средства за оценяване:

курсова работа