ARHM206 Керамични комплекси в Тракия: VІІ–І век пр. Хр.

Анотация:

В курса ще бъдат представени основните характеристики на керамичното производство в Тракия през късножелязната епоха и ще бъдат обособени регионални групи и различия

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

след успешното завършване на курса студентите следва да придобият специализирани познания в областта на производството на керамика в регионален и общотракийски аспект

да знаят и да могат да разсъждават върху основните проблеми на темата;

да могат да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и явления;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Керамични комплекси от втората фаза на ранножелязната епоха в Тракия.
 2. Керамиката от архаиката от територията на гръцките колонии по западния бряг на Черно море.
 3. Импортни керамични съдове от архаиката от вътрешността на Тракия.
 4. Чернофигурна керамика в Тракия.
 5. Червенофигурната керамика в Тракия.
 6. Чернофирнисова керамика в Тракия.
 7. Керамични съдове с релефна украса от гръцките колонии по западния бряг на Черно море.
 8. Монохромна керамика на колело VI – I в. пр. Хр.
 9. Керамика на ръка VI – I в. пр. Хр.
 10. Керамика тип „Цепина“. Поява, характеристика и разпространение.
 11. Пътища на проникване на импортната гръцка керамика в Тракия.
 12. Керамичните съдове от некрополите в гръцките колонии по западния бряг на Черно море.
 13. Характеристика на керамичните съдове от ямните комплекси във вътрешността на Тракия.
 14. Амфори и транспортна керамика. Интензитет на търговията с гръцките градове.

Литература по темите:

Аладжов, Д. 1966. Тракийската гробница в с. Войводово. – Археология кн. 4.

Атанасов, Г. 1990. Тракийска гробница при град Върбица, Варненска област. – ГМСБ XVI.

Атанасов, Г. 2005. Тракийски археологически паметници в района на Смядово в Шуменска област - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Ботушарова, Л., Коларова, В. 1961. Куполна гробница при Пловдив, Изследвания в памет на Карл Шкорпил. С. 1961.

Венедиков, И. 1946. Тракийска гробница при с. Ветрен, Пазарджишко. – ИБАИ XV.

Венедиков, И., Герасимов Т. 1973. Тракийското изкуство. С. 1973.

Георгиева, Р., Спиридонов, Т., Рехо, М. 1999. Етнология на траките. С. 1999.

Гергова, Д. 1986. Постижения и проблеми в проучванията на ранножелязната епоха

Гетов, Л. 1988. Мъглижката гробница. С. 1988 г.

Гетов, Л. 1991. Тракийски гробници в хинтерланда на Севтополис през елинистическата епоха. – В: Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък 1991.

Гинев, Г. 1999. Тракийска гробница при с. Врани кон, община Омуртаг. Археология,

кн. 3-4.

Димитрова, Д. 2005. Куполните храмове в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Живкова, Л. 1974. Казанлъшката гробница. С. 1974.

Китов, Г. 1994. Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата Оструша край Шипка. – Проблеми на изкуството 27, 4.

Китов, Г. 2003. Долината на тркийските владетели (I). Археология,кн. 1.

Китов, Г. 2003. Долината на тркийските владетели (II). Археология,кн. 2.

Китов, Г. 2005. Могилна архитектура - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките, С. 1992.

Маразов, И. 1994. Митология на златото, С. 1994.

Маразов, И. 1994. Митология на траките, С. 1994.

Стефанов, С. 1922. Стара гробница при с. Тракиец, Хасковско. – ИБАИ I.

Тотев, Т. 1965. Каменна тракийска гробница при с. Кьолмен. – Археология кн. 4.

Филов, Б. 1931. Античната гробница при с. Дълбоки, Старозагорско. – ИБАИ VI.

Филов, Б. 1934. Надгробните могили при Дуванлий, Пловдивско. С. 1934.

Филов, Б. 1937. Куполните гробници при Мезек - ИБАИ 11. С 1937.

Фол, А. 1986. Тракийският орфизъм. С. 1986.

Фол, А. 1990. Политика и култура в древна Тракия. С. 1990.

Цанова, Г., Гетов, Л. 1973. Тракийска гробница при Мъглиж. – Археология кн. 2.

Цончев, Д. 1942 Антична могилна гробница при Сърневец. - ИБАИ XIV.

Чичикова, М. Тракийска могилна гробница от с. Калояново, Сливенски окръг ( IVв. пр. н. е ). ИАИ, XXXI.

Archibald, Z. 1998. The Odrysian Kingdom of Thrace. Oxford. 1998.

Domaradski, M. 1986. Sanctuaires thraces du IIe - Ier mill.av.n.П - Acta Archaeologica

Carpathica 25.

Domaradzki, M. 1994. Les lieux du culte thraces (deuxieme moitie du IIe - Ier mill. av. J.-

C.) - Helis 3.

Gergova, D. 1989. Thracian Burial Rites of the Late Bronze and Early Iron Age -

Thracians and Mycenaeans. Leiden. Sofia 1989.

Kitov, G. 1999. Royal Insignia, Tomb and Temples in the Valley of the Thracian Rulers. – Archaeologia Bulgarica 1.

Kitov, G. 2001. A Newly Found Thracian Tomb With Frescoes. – Archaeologia Bulgarica 2.

Kurtz, Donna, C., Boardman, John. 1971. Greek Burial Customs. London 1971.

Stoyanov, T. 1992. Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation -

Helis 2.

Theodossiev, N. 1998. Sanctuaries and Cult Places in Northwestern Thrace during the 1st

Millenium BC - Archaeologia Bulgarica 2.

Tonkova, M. 1997. Traditions and Aegean Influences on The Jewellery of Thracian Early Hellenistic Times. - Archaeologia Bulgarica. 2.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ