MALM329 Практика: Текуща педагогическа практика (английски език)

Анотация:

Текущата педагогическа практика трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясната специалност – филолог-учител по чужд език (английски) и да ги подготви за преддипломния стаж и бъдещето упражняване на професията в реална работна среда.

Курсът цели:

- да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

- да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

- да развие у студентите практически умения и навици за работа в класната стая;

- да развие умения за критичен анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

- подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план)

- изнасяне на уроци

- самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите, подготовка на писмен самоанализ на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

- съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение;

- основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

- отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в основна степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

- да прилагат придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

- да планират поредица от учебни занятия по чужд език за постигане на конкретни учебни резултати;

- да адаптират учебния комплекс по чужд език при необходимост;

- да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

- да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики и да се учат от почерпения опит.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по английски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

- записани/завършени курсове по Педагогика/Дидактика и Методика на ЧЕО и АВИТО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка за текущата практика (изисква активност от страна на студентите и включва наблюдение на класа и базовия учител в час, запознаване с учебната документация и използвания учебен комплект)
  2. Преподаване - изнасяне на 10 урока /екипно или самостоятелно/ в базовото училище, в това число планиране на учебното занятие (написване на урочен план) и обсъждане на изнесения урок под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност.
  3. Практико-приложен изпит - изнасяне на открит урок в базовото училище (по предварително подготвен урочен план) и рефлективен самоанализ на демонстрираните професионални умения

Литература по темите:

 Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe

 Допълнителна:

1. Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

2. Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to Learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

3. Gower, R. and Waters, S. (1983) Teaching practice handbook. Oxford: Heinemann

4. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

5. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

6. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

7. Scriverner, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann

8. Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

9. Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press

10. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

- всяко занятие се наблюдава и обсъжда с ментора / базовия учител на класа, който в края на стажа представя писмен доклад с оценка за представянето на студента;

- откритият урок се договаря с методика и обикновено се провежда в края на периода за учебен педагогически стаж на конкретния студент;

- портфолиото – с урочните планове и писмената самооценка за проведените занятия – се предава в края на стажа.