MALM204 Проверка и оценка на постиженията

Анотация:

Курсът включва:

• теоретични аспекти;

• практически дейности (от типа ‘уъркшоп’), изискващи активност от страна на студентите;

• дейности, предполагащи самостоятелна работа по разглежданите теми и участие в съответните части от лекционния курс.

Целите на курса са:

• да запознае студентите с принципите на проверката и оценяването в чуждоезиковото обучение;

• да способства за по-добро разбиране на ролята на проверката и оценката в чуждоезиковото обучение;

• да даде примери от практиката за оценяването на знанията и уменията по чужд език;

• да подготви студентите за самостоятелно изготвяне на изпитни материали.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите следва да могат:

• да познават принципите на изпитването и оценяването;

• да прилагат принципите на изпитването и оценяването в практическата си работа в класната стая;

• да съставят и изработват свои тестове/ изпити по чужд език, отговарящи на теоретичните принципи.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да са завършили успешно бакалавърските курсове по методика на обучението по чужд език. Желателно е, макар и не задължително, да са завършили бакалавърския курс "Методи на проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Alderson, C., Clapham & Wall, D. (1996), Language Test Construction and Evaluation, Cambridge: Cambridge University Press

• Hughes, A. (1989), Testing for Language Teachers, Cambridge: Cambridge University Press

• Hughes, A. (2003), Testing for Language Teachers, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press

• Стоянова, Ф. (1996), Тестология за учители,София: Атика

и др.

Средства за оценяване:

комплексно Формиране на оценката - от:

* резултатите от 3 теста по време на курса;

* устни презентации на 2 аспекта по тематиката на курса;

* конструиране на собствени тестови задачаи за проверка на уменията за четене/ слушане и лексикалните знания и умения на учениците

* съставяне на анотирана библиография с източници върху принципите на чуждоезиковото оценяване (не се признават напр. сборници с практически тестове за подготовка за оторизирани изпити).