PCOM107 Практикум: Дебатиране

Анотация:

В основата на всеки дебат стои умението да представяме идеите си убедително и да ги аргументираме добре. Целта на курса е да създаде подходящи условия на студентите, за да упражняват както красноречието си, така и логиката си. За всяка от темите ще бъде използван казус, взет от медиите, като студентите ще бъдат разделени на три групи. Две от групите ще аргументира различна теза, докато третата съвместно с преподавателя модерират дебати и оценяват общото представяне в дебата.

Курсът има за цел също така да запознае студентите с основни реторични похвати, както и да им даде възможност да ги приложат на практика.

прочети още
Политически комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р
проф. Росен Стоянов  д-р
доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е аргумент

• Кои са основните правила са водене на дискусия

2) могат:

• Да различават добри от лоши аргументи

• Да модерират дебати, както и да участват успешно в тях.
Предварителни изисквания:
Не.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

Практически задачи.