PCOM014 Комуникация и управление на кризи

Анотация:

Курсът е ориентиран към изучаване на съвременни теории, модели, информационни платформи и тенденции при управление на кризисни ситуации. Получаване на експертно знание за оценка ролята на комуникациите и кризисния мениджмънт в съвременния свят. Основната цел на курса е да запознае студентите с основните концепции и принципи при управление на комуникациите в кризисна, екстремална и рискова ситуация и анализират комплексни комуникационни проблеми, типични за Европа. Другите цели са студентите да придобият умения за анализ и формулиране на комуникационни планове по време на кризисна ситуация и реализирането им в практиката, както и

да подготвят програми, планират и вземат решения за използване и изграждане на медийни платформи по време на кризисни ситуации.

прочети още
Политически комуникации

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните теории, модели, платформи в кризисния мениджмънт; познават водещи „think tanks“ организации в Европа и по света;

• механизмите за подготовка сценарии, реакции и превенция по време на кризи;

2) могат:

• да подготвят програми, планират и вземат решения за използване и изграждане на медийни платформи по време на критични ситуации;

• да анализират и формулират идеи за комуникационни планове по време на кризисна ситуация и реализирането им в практиката;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• относно базови комуникационни модели

• основни проблемни области в Европа;

• умения да използват Интернет технологии за анализ и

интерпретиране на информация;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кризисен мениджмънт-информационни стратегии и интернет платформи.Изд.НБУ, 2015г.

Кризисен мениджмънт, изд. НБУ, 1999г.

Годишник на Департамент “Масови комуникации, НБУ, 2008-2014г.

Самюел Хънтингтън, Сблъсък на цивилизациите. Изд. Обсидиан, 1999г.

Crisis Management in the European Union

Fink, Steven. Crisis management, USA,1986

Coombs, Timothy. Ongoing crisis communication:

Planning, managing and responding. 2011. SAGE Publications, Inc; Third Edition.

Fink, Steven. Crisis Communications. The definitive guide to

Managing the message. McGraw Hill. Education. USA, 2013.

http://amzn.to/1h4cal6

Crisis information management. Communication and technology.

Edited by Christine Hagar. Chandos Information professional series.

Chandos Publishing, 2012. Cambridge, UK

Communication World-issued by IABC, 2010-2014;

Risk Issue an Crisis management, Michael Register and Judy Larkin, 2002, London, UK

Средства за оценяване:

Тест-1;

Писмени задачи-2;

Курсов проект-1;