PCOM013 Конфликтен мениджмънт

Анотация:

Съвременният свят и съвременните стилове на живот неизбежно водят до множество ситуации на конфликти: на международно, междуличностно и междугрупово ниво; конфликти на ценности, на сбъсък на култури и религии, конфликти за ресурси и др. Обучението в курса има две основни цели: Първата е да осигури натрупване на знания и умения за дефиниране и анализ на различните в своята природа и причини конфликти. Втората цел е свързана с изграждането на практически знания и умения, познаване и ползване на техники, които позволяват успешното управление на конфликти и квалифицираното посредничество при тяхното разрешаване.

прочети още
Политически комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните подходи и критерии за дефиниране и анализиране природата на конфликтите.

Основните подходи и практики за управление и решаване на конфликти

2) могат:

• Да осигурят специализиран експертна консултация за индивиди, групи и организации за конструктивно управление на конфликти

• Ефективно да осъществяват комуникация и взаимодействие с индивиди, групи и организации при решаването и управлението на конфликти от различно естество


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Най Дж. - Международните конфликти. Теория и история, София, 1998 г.

2. Дронзина Т. - Етнически конфликти и идентичности, София, 2004 г

3. Calero H. Winning the Negotiation /NY, Hawthorn Book, 1979/

4. Coffin R. The Negotiator& A. Manual for Winners /NY, Amacon, 1982/

5. Cohen H. You Can Negotiate Anything /NY, Bentam, 1982/

6. Karras C. The Negolidting Game /NY Jhomas Crowell, 1970/

7. Tactics /NY, Thomas Crowell, 1974/

8. Nierenberg G. How to Read a Person Like a Book /NY, Howton Book, 1971/

9. Scheerer H. Die Kuns efrolgeih zu verhandeln /The Art of Succesful Negotiating/ Kissing Weka-Ver-lag, 1980/

10. Zartman W. The Practicil Negotiator /NY Coon, Yale University Press, 1982/

11. Pruitt D. Negotation Behavior /London Academic Press, 1981/

12. Raiffa H. The Art and Science of Negotation /Cambridge Mass, Harvard University Press, 1982/

13. Ru Dupont C. La negociation: Conduite, Theorie, Applications /Paris, Dalloz, 1986/

Средства за оценяване:

тест - 40%

Практическа задача - 30%

Семинар - 30%