MHRB330 Проект: Фирмена култура

Анотация:

Курсът е изцяло практически насочен към запознаване с и изучаване на основни подходи и интерпретации на организационната култура. Студентите проучват конкретни организации на основата на широко възприети типологии за оценка на културата и анализират организационната култура на организация, която познават. Търси се постигане на ясно разбиране за ролята и значението на културата на организациите и националните култури, на тяхното текущо и желано състояние, на средствата и методите за промяна.

Цели на курса:

• Да бъде анализирана конкретна организационна култура;

• Да предизвика прилагане на аналитичен подход, основан на известни теории относно културата;

• Да формира у студента способност да използва теоретичните познания при практическа дейност като специалист Човешки Ресурси;

• Да постави студента в ситуация изискваща задълбочен размисъл и преценка относно изграждането на подходяща култура в организацията.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават известните теории за организационната култура, гледни точки и подходи;

• Характеристиките на културите според различни типологии;

• Типовете култури и проявлението им в организацията.

2) могат:

• Да диагностицират организационните култури и да анализират техните качества, силни и слаби страни;

• Да създават модели за определяне и програми за развитие на културата в организацията;

• Да откриват и да стимулират позитивните поведения за изграждане на конструктивна култура.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Теоретична база относно лидерството, теориите, подходите, ролите и дейностите, получени от участието в курс MHRB 313 Лидерство и организационна култура. Двата курса са взаимосвързани, както и с курс MHRB 329 Семинар: Развитие на лидерски умения.

• Желателен работен опит в организация

• Желателен опит в лидерска или управленска роляФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Защо изучаваме културите - основни изводи и ползи за мениджмънта на организацията, служителите и стратегиите на развитието. Подходи при изучаване и интерпретиране на културите. Измерения и типове организационна култура. Рамка на конкуриращите се ценности на Камерън и Куин
  2. Оценка на реалната култура на организацията. Оценка на идеалната култура. Постигане на консенсус относно областите за развитие. Измерители на културата. Същност; логика и начин на измерване. Последици. Практически приложения.
  3. Задачи и цели за развитие на конструктивна култура. Насоки за културна промяна. Ролята на лидера в развитието на конструктивна организационна култура.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Камерън, К., Куин, Р. (2012) Диагностика и промяна на организационната култура: съобразно рамката на конкуриращите се ценности. С., „Класика и стил“.

2. Пожарлиев, А., Добрев, Ч. (2015) Лидерски практики за развитие на организационната култура и повишаване на ефективността на средна производствено-търговска организация. Сборник от Международна научно-практическа конференция „Лидерството – време за промени“, София, НБУ, Департамент „Бизнес Администрация“, с 194-212.

3. Пожарлиев, А., Ангелова, М. (2015) Организационно развитие на малък семеен бизнес чрез промени в организационната култура. Сборник с доклади от международна конференция “Лидерство и организационно развитие”, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. с. 703-712.

Допълнителна литература:

4. Георгиев, Кр. (2009) Лидерство в организацията – учебен материал, УМ-НБУ.

5. Давидков, Ц. (2009) Национална и организационна култура. С., СУ-СтФ.

6. Давидков, Ц. (2009) Фирмена и национална култура – учебен материал, УМ- НБУ.

7. Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч. (2004) Да се носиш по вълните на културата: разбиране на културното разнообразие в бизнеса. С., Изд. “Класика и стил”.

8. Хофстеде, Х. (2001) Култури и организации: софтуер на ума. С., Изд. Класика и стил.

9. Хофстеде, Я. Х., П. Б. Пидърсън, Х. Хофстеде (2003) Изследване на културата. С., Изд. Класика и стил.