MHRB329 Семинар: Развитие на лидерски умения

Анотация:

Курсът дава възможност да се усъвършенстват уменията на студентите в областта на лидерството и на работата в екип, съобразно новите тенденции в управлението на организациите. Семинарът протича с много преживявания, дискусии, игри, филми, работа в екип, индивидуална и колективна рефлексия, активно учене от преподаватели и колеги и възможност за отмора и забавления.

Цели на курса:

• Да бъдат осмислени критично и сравнени изискванията към лидерите в 21-ви век;

• Да бъдат обсъдени, критично осмислени и представени по собствен начин най-големите предизвикателства към съвременния лидер;

• Да бъдат обсъдени и изяснени практиките на лидерството и прилагането им в зависимост от конкретната ситуация;

• Да бъде осъзната собствената роля и представяне при работа в екип и собственият принос към процеса на формиране на екипа;

• Да се повишат уменията, свързани с изпълнение на ролята на лидера, в т.ч. умения за комуникация и изграждане на взаимоотношения на доверие.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Изискванията към лидерите в 21-ви век спрямо традиционното управление.

Предизвикателствата към съвременния лидер.

Собствената роля и представяне при работа в екип и собственият принос към процеса на формиране на екипа.

Ангажиментите и поведенията, свързани с отправяне на предизвикателства към процесите.

Модели за идентифициране на лидери и програми за тяхното развитие в организацията.

2) могат:

Да прилагат комуникативни умения, свързани с изпълнение на ролята на лидера, в т.ч. и умения за комуникация и работа във виртуален екип.

Да осъществяват процес на рефлексия и вглеждане в себе си като лидер и като модел на поведение.

Да споделят собствените ценности и вярвания и да показват съответствие с действията и поведенията.

Да изразяват и споделят визия.

Да изграждат сътрудничество, екипна работа и доверие.

Да оказват признание и създават чувство за общност.

Да идентифицират лидерите в организацията и да анализират техните качества, силни и слаби страни;

Да откриват и да стимулират конструктивните лидерски стилове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Получени от участието в курс MHRB 313 Лидерство и организационна култура. Двата курса са взаимосвързани, както и с курс MHRB 330 Проект: Фирмена култура.

• Желателен работен опит в организация

• Желателен опит в лидерска или управленска роляФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Оценка на лидерските умения. 360 градусово оценяване.
  2. Развитие на лидерските умения в контекста на организационната култура – формулиране на визия.
  3. Средства за лидерско развитие.
  4. Лидерство чрез пример. Практики на лидерство

Литература по темите:

1. Георгиев, Кр. (2009) Лидерство в организацията – учебен материал, УМ-НБУ.

2. Камерън, К., Куин, Р. (2012) Диагностика и промяна на организационната култура: съобразно рамката на конкуриращите се ценности. С., „Класика и стил“.

3. Kouzes, J. M., Posner B.Z. (2012) The Leadership Challenge, 5-th edition, Jossey-Bass.

4. Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (2003) The Leadership Challenge Workbook, Jossey-Bass.

5. Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (2001) Leadership Practices Inventory, Participant’s Workbook, revised II-nd edition, Jossey-Bass/ Pfeiffer.