MHRB328 Проект: Международни аспекти и глобализация

Анотация:

В курса се анализират въпросите, свързани с глобализацията, като акцентът е върху същността, особеностите и нейните икономически аспекти. Целта е да се проследят водещите тенденции в света при управлението на човешките ресурси в резултат на глобализацията

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

знаят:

• как да систематизират и коректно да представят информацията, отнасяща се до глобализацията и нейните проявления;

• да анализират икономическите процеси, които са част от глобализацията в международна среда.

могат:

• да прилагат получените знания при вземането на решения при управлението на човешките ресурси;

• да анализират факторите и възможностите за развитие процесите в международна среда.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност и особености на глобализацията
  2. Икономически аспекти на глобализацията
  3. Проучване на литературата по избраната тема
  4. Подготвяне на проекта
  5. Подготвяне на презентацията

Литература по темите:

Бауман, З. (2013). Глобализацията : Последиците за човека, София: Труд.

Стегър, М. (2005). Глобализация : Съвсем кратко въведение, София: Захари Стоянов.

Танкова, Е.(2012). Глобализация на икономиката и развитието, Варна: ВСУ "Черноризец Храбър".

Bauman, Z. (1998). Globalization : the human consequences, Cambridge: Polity Press.

Cohen, D. (2006). Globalization and its enemies, Cambridge: MIT Press.

Sokol, M. (2011). Economic geographies of globalisation : A short introduction, Cheltenham: Edward Elgar.

Rodrik,D. (2011). The globalization paradox : Democracy and the future of the world economy, New York: W. W. Norton & Company

Stiglitz, J. E. (2003). Globalization and its discontents, New York: W. W. Norton and Company.